Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.1.3.1 Fradragsberettigede udgifter

Foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, kan fradrage driftsomkostninger, når den skattepligtige indkomst gøres op.

Det er dog kun de udgifter, som vedrører foreningens skattepligtige aktivitet, der kan fradrages. Se SEL (selskabsskatteloven) § 9, stk. 1, 1. pkt. Udgifterne skal desuden være fradragsberettigede efter skattelovgivningens almindelige regler. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Som eksempel kan renteudgifter, herunder prioritetsrenter, kun fradrages i det omfang, de vedrører en skattepligtig aktivitet. Det kan fx være i forbindelse med udlejning af fast ejendom til ikke-medlemmer.  Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6 og SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4.

I LSRM 1977, 6 LSR kunne udgifter til byggelånsrenter og ejendomsskatter i byggeperioden fradrages, selv om der ikke i de pågældende indkomstår var lejeindtægter, idet ejendommen efter færdiggørelsen skulle anvendes erhvervsmæssigt.

Udgifter, som ikke har tilknytning til skattepligtige indtægter, kan ikke indgå ved opgørelsen.

Se TfS 1994, 432 LR, hvor en forenings køb af teknisk udstyr ikke blev anset for fradragsberettiget, da udgiften ikke var knyttet til indkomsterhvervelsen. Se også lignende afgørelse i LSRM 1968, 27 LSR om gaver til almennyttige sammenslutninger efter LL (ligningsloven) § 8A og LSRM 1967, 7 LSR om løbende forpligtelser efter LL (ligningsloven) § 14, stk. 2 (nu LL (ligningsloven) § 12, stk. 2).

Se afsnit C.D.8.9.1.4 Blandet aktivitet om fordelingen af fradragsretten ved blandet aktivitet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1977, 6 LSR

Byggelånsrenter og ejendomsskatter i byggeperioden kunne fradrages, da udgifterne vedrørte en indkomstkilde, hvorfra der senere kom indtægter til beskatning.

Fradrag

 

LSRM 1968, 27 LSR

En gave til en almenvelgørende sammenslutning kunne ikke fradrages efter LL (ligningsloven) § 8A, fordi udgiften ikke vedrørte en indtægtskilde, hvis indtægter var skattepligtige.

Ikke fradrag 

 

LSRM 1967, 7 LSR

 

En løbende ydelse efter LL (ligningsloven) § 14, stk. 2 (nu LL (ligningsloven) § 12, stk. 2) kunne ikke fradrages, fordi udgiften ikke vedrørte en indtægtskilde, hvis indtægter var skattepligtige.

Ikke fradrag 

 

Ligningsrådet

TfS 1994, 432 LR

En forening fik indtægter af en immateriel ret, uden at den herved skulle udfolde nogen væsentlig aktivitet for at oppebære indtægterne. Disse indtægter var skattefrie. Udgifter til køb af teknisk udstyr kunne ikke fradrages, da udgifterne var knyttet til skattefrie indtægter.

Ikke erhvervsmæssig indtægt

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.2 Skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.