Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.1.6.2 Beskatning af det indskydende selskab

Det indskydende selskab ophører ved spaltningen (ophørsspaltning)

Ophører det indskydende selskab ved spaltningen, anvendes FUL (fusionsskatteloven) § 7, stk. 1. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 2, 2. pkt.

Der skal ikke ske beskatning af det indskydende selskab af overførte aktiver og passiver i forbindelse med en fusion mv. Se FUL (fusionsskatteloven) § 7, stk. 1. Denne bestemmelse sikrer således, at der ikke sker beskatning af et indskydende selskab, som ophører i forbindelse med en fusion eller spaltning.

Fortjeneste eller tab på aktiver og passiver, der ikke er omfattet af successionsreglen i FUL (fusionsskatteloven) § 8, skal ophørsbeskattes efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 5. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 2, 9. pkt.

Se også

Se afsnit C.D.6.1.5.4 Retsvirkninger om, hvilke aktiver og passiver, der er omfattet af successionsreglen i FUL (fusionsskatteloven) § 8.

Det indskydende selskab ophører ikke ved spaltningen (grenspaltning)

Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som led i spaltningen overføres til et eller flere modtagende selskaber, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst, når aktiverne og passiverne efter spaltningen er knyttet til

  • et her hjemmehørende modtagende selskab eller
  • et fast driftssted eller fast ejendom her i landet ejet af et modtagende selskab, der er hjemmehørende i udlandet (se figur 1).

Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 2, 3. pkt.

Bestemmelsen sikrer, at et dansk selskab, der ikke ophører ved en spaltning, ikke bliver beskattet af aktiver og passiver, der overføres til et eller flere modtagende selskaber, når Danmark efter spaltningen fortsat har beskatningsretten til aktiverne og passiverne. Den fortsatte danske beskatningsret kan følge af, at aktiverne og passiverne efter spaltningen er knyttet til et dansk selskab eller et udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet.

Figur 1

Visning af billede: 3

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.