Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.1.4.2 Samlet undersøgelse af den konkrete transaktion

Indhold

Dette afsnit beskriver den vurdering, som SKAT foretager af, om den subjektive betingelse er opfyldt.

Afsnittet indeholder:

  • Konkret vurdering
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konkret vurdering

Ved afgørelsen af om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skatteunddragelse eller skatteundgåelse, skal Skattestyrelsen foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion. Se EF-domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen offentliggjort i SU 1997.257. Det fremgår også af Leur-Bloem sagen, at begrebet "forsvarlige økonomiske betragtninger" (gyldig forretningsmæssig begrundelse) i fusionsskattedirektivets artikel 11 skal fortolkes sådan, at det er mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en rent skattemæssig fordel.

I relation til den subjektive betingelse er sagen SKM2007.806.LSR interessant. Skatteministeriet har ved landsretten taget bekræftende til genmæle. Samtidig er sagen kommenteret i SKM2007.807.DEP, hvor Skatteministeriet har redegjort nærmere for prøvelsen af den subjektive betingelse.

Skatteministeriet gav med sin kommentar et fortolkningsbidrag, der i et vist omfang rykkede praksis for tilladelser til skattefri omstrukturering. Se hele den offentliggjorte tekst i SKM2007.807.DEP. Ved behandling af anmodninger om tilladelse til skattefri omstrukturering - herunder skattefri spaltning - kan Skattestyrelsen kun anse skatteundgåelse for at være "et af hovedformålene" med omstruktureringen, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende selskabsmæssige omstrukturering.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at sagen navnlig vil have betydning for sager om generationsskifte.

Der er i SKM2007.806.LSR taget bekræftende til genmæle på baggrund af en konkret og individuel vurdering af sagens enkelte momenter. Anmodninger om skattefri omstrukturering skal også fortsat undergives en individuel og konkret sagsbehandling, ligesom der fortsat skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse. Se SKM2007.807.DEP.

Se også

Se også C.D.6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning om subjektive betingelser i relation til aktieombytninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SU 1997.257

Leur-Bloem sagen. Direktivet skal fortolkes på den måde, at den skattepligtige har et retskrav på tilladelse til omstrukturering omfattet af direktivet, medmindre det efter en konkret bevisvurdering i de enkelte tilfælde må lægges til grund, at skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Medlemsstaterne kan operere med en formodning for, at skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med en selskabsmæssig omstrukturering, såfremt transaktionerne ikke er foretaget ud fra "forsvarlige, økonomiske betragtninger." Ved afgørelsen af om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skatteunddragelse, skal de kompetente nationale myndigheder foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2007.806.LSR

Skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Omstruktureringen ansås at have skatteudskydelse som et hovedformål. Afslag.

"Autolakerer-sagen". Omtalt afgørelse, der i et vist omfang rykker praksis i tilladelsessager. Afgørelsen er ændret. Se departementets kommentar i SKM2007.807.DEP.

Skatterådet og andre

SKM2007.807.DEP

Kommentar til SKM2007.806.LSR. Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag, hvor der ellers var givet afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.