Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.1.11 Ansøgning og klageadgang

Indhold

Afsnittet beskriver, hvorhen ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning, hvilke oplysninger en ansøgning skal indeholde og hvilken mulighed, der er for efterfølgende omgørelse. Endelig beskriver afsnittet, hvordan ansøgeren kan klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgningsprocedure
 • Specifikke dokumenter
 • Omgørelse
 • Klageadgang
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansøgningsprocedure

Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning til Skattestyrelsen.

Følgende dokumenter skal som udgangspunkt ledsage en ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning:

 1. Udkast til regnskabsopstilling
 2. Åbningsbalance pr. spaltningsdatoen
 3. For selskaber, hvor det indskydende selskab ikke ophører, er det relevant at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer, eller tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab.

Ad a) Ansøgeren skal i regnskabsopstillingen angive følgende i skemaform:

 • Det indskydende selskabs balance før spaltningen
 • Det eller de modtagende selskabers balancer før spaltningen, hvis spaltningen sker til et eksisterende selskab/eksisterende selskaber
 • Overtagne aktiver og passiver
 • Eventuelle reguleringer
 • Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber og
 • Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører.

Dette materiale skal som udgangspunkt som minimum være til stede, før Skattestyrelsen kan begynde at behandle ansøgningen.

Det er desuden hensigtsmæssigt, at der er noter til regnskabsopstillingen.

Skattestyrelsen vil naturligvis efter behov bede om øvrige oplysninger, hvis det er nødvendigt i de konkrete sager.

Kombisager er sager, hvor en aktieombytning bliver fulgt af en ophørsspaltning. I kombisager er det naturligvis en betingelse, at det selskab, der bliver stiftet ved aktieombytningen, er stiftet senest pr. ombytningsdatoen og bliver registreret i Erhvervsstyrelsen under iagttagelse af de frister, der er fastsat i selskabslovgivningen.

Specifikke dokumenter

Ansøgeren skal som udgangspunkt ikke sende selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen. I det omfang det er påkrævet efter selskabslovningen, skal ansøgeren sende selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Hvis Skattestyrelsen i et konkret tilfælde efterfølgende vil kontrollere, om en spaltning opfylder betingelserne for skattefrihed efter fusionsskatteloven, må Skattestyrelsen rekvirere de selskabsretlige dokumenter hos Erhvervsstyrelsen.

Skattestyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse til skattefri spaltning bestemme, at der skal udarbejdes specifikke dokumenter, som ansøgeren skal sende til Skattestyrelsen inden de frister, der er nævnt i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3 eller § 6, stk. 4. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 1, 3. pkt. Med specifikke dokumenter menes dokumenter, som ikke allerede er krævet udarbejdet og sendt til Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovgivningen.

Omgørelse

Hvis en spaltning ikke opfylder betingelserne i fusionsskatteloven for at kunne gennemføres skattefrit, er spaltningen skattepligtig, med mindre der bliver givet tilladelse til omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29. Der er ikke hjemmel andre steder end i SFL (skatteforvaltningsloven) § 29 til at foretage berigtigelse i denne situation. Se SKM2004.33.TSS.

Skattestyrelsen har kompetencen til at tillade omgørelse.

Hvis der bliver givet tilladelse til omgørelse, skal ansøgeren på ny forelægge spaltningen for Skattestyrelsen. 

Se også

Se afsnit A.A.14.1 Omgørelse om omgørelse.

Klageadgang

Landsskatteretten behandler afgørelser om skattefri spaltning truffet af Skattestyrelsen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 11, stk. 1, nr. 1. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal klagen derfor sendes til Landsskatteretten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2004.33.TSS

Omgørelse. Berigtigelse af en fusion, der ikke opfyldte betingelserne i fusionsskatteloven for at kunne gennemføres som en skattefri fusion, forudsatte, at der blev tilladt omgørelse efter den dagældende SSL § 37 C.

Afgørelsen omhandler den tidligere gældende regel i SSL § 37 C. Den nuværende hjemmel til omgørelse findes i SFL (skatteforvaltningsloven) § 29.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.