Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.5.2.8 Beskatning af aktionærerne i det indskydende selskab hvis de modtager kontantvederlag mv. - FUL § 9

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktionærerne i det indskydende selskab beskattes i forbindelse med fusionen, hvis de modtager andet end aktier i det modtagende selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab
  • Aktionærer hjemmehørende i udlandet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit C.D.5.2.10 Succession hos aktionærerne i det indskydende selskab - FUL § 11 om aktionærernes succession i det omfang, de modtager aktier i det modtagende selskab.

Resumé

Vælger selskaberne at anvende fusionsskattelovens regler, skal selskabsdeltagerne beskattes efter reglerne i FUL (fusionsskatteloven) §§ 9 og 11. Se FUL (fusionsskatteloven) § 1, stk. 2. Når aktionærerne i det indskydende selskab i forbindelse med fusionen modtager andet end aktier i det modtagende selskab, vil de blive beskattet. Aktionærerne kan således kun succedere og dermed undgå beskatning i det omfang de modtager aktier i det modtagende selskab. Se afsnit C.D.5.2.10 Succession hos aktionærerne i det indskydende selskab - FUL § 11 om FUL (fusionsskatteloven) § 11.

Vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab

Vederlæggelse/indløsning med andet end aktier eller anparter kan eksempelvis ske via en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab.  Selskabsretligt er der ikke noget krav til hvordan aktionærerne i det indskydende selskab skal vederlægges, idet der i SLL § 236 blot står, at der skal ydes "vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere".  Vederlæggelse kan altså ske via aktier i det modtagende selskab, kontanter eller andre aktiver.

Alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med en skattefri fusion, spaltning og aktieombytning, beskattes som udbytte, forudsat at aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber. Aktionærer, der opretholder ejerskabet til selskaberne, bliver udbyttebeskattet af den kontante udligningssum på samme måde, som hvis den kontante udligningssum var udloddet som sædvanligt udbytte. Når kontante udligningssummer beskattes som udbytte, skal ingen af aktierne i det indskydende selskab anses for afstået. Eneste undtagelse til udbyttebeskatningen af kontante udligningssummer er i situationer, hvor aktionæren helt udtræder af koncernen. Det vil sige, at der sker avancebeskatning af kontantvederlaget under forudsætning af, at akionæren efter omstruktureringen ikke ejer aktier i det indskydende selskab, det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der har den i LL § 2 anførte forbindelse. Se C.D.11.1 om LL § 2. 

Aktionærer hjemmehørende i udlandet

Udbyttebeskatningen af kontante udligningssummer gælder også aktionærer, som er begrænset skattepligtige til Danmark.

Bemærk

FUL (fusionsskatteloven) § 9 gælder også på kontantvederlag i skattefri spaltning og skattefri aktieombytning. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 4 og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1988.469 LSR

Den faktiske indløsningskurs oversteg  kursen på den fusionsdato, der er nævnt i FUL (fusionsskatteloven) § 5. Uanset ordlyden af FUL (fusionsskatteloven) § 9, stk. 1 skulle aktierne anses for afhændet til den faktiske indløsningskurs.

 

Skatterådet

SKM2006.799.SR

Skatterådet fandt, at udbytteudlodninger foretaget i forbindelse med gennemførelsen af en skattefri fusion skatteretligt kunne kvalificeres som kontantvederlag. I den konkrete sag kunne udbytteudlodningerne dog ikke kvalificeres som kontantvederlag.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.