Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.4.1.8 Lempelse for udenlandsk skat

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om lempelse for udenlandsk skat.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis et datterselskab, der er omfattet af CFC-beskatning, betaler udenlandsk skat, kan der lempes for denne i moderselskabets danske skattetilsvar efter reglerne i LL (ligningsloven) § 33, stk. 1 og stk. 6, det vil sige efter creditprincippet. Se afsnit C.D.10.2 Skattenedsættelser om LL (ligningsloven) § 33. Der er mulighed for, at der som udgangspunkt gives nedslag for datterselskabets samlede skatter (creditlempelse). Se SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 11. Begrundelsen herfor er, at datterselskabets samlede indkomst skal medregnes.

Datterselskabet skal opgøre sin indkomst efter territorialprincippet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 3 sammenholdt med § 8, stk. 2, 1.-3. pkt. Indtægter og udgifter, som vedrører faste driftssteder og faste ejendomme i andre lande end datterselskabets hjemland, medregnes dermed ikke i datterselskabets indkomst. Som følge heraf gives der nedslag for de skatter, som et udenlandsk datterselskab ville betale, hvis det blev beskattet efter et tilsvarende territorialprincip.

I SKM2008.229.SR bekræftede Skatterådet, at den engelske selskabsskat, som det engelske datterselskab betaler af sit overskud efter fradrag af underskud overført efter reglerne om group relief, kan modregnes i den danske CFC-skat, der er beregnet på grundlag af samme overskud, efter fradrag af overførte underskud. Se SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 11.

Eksempler

De to eksempler viser, at hvis et datterselskab er omfattet af CFC-beskatning og betaler udenlandsk skat, kan der lempes herfor i moderselskabets danske skattetilsvar efter creditmetoden. Der gives lempelse for den skattebetaling, som datterselskabet ville have betalt, hvis det blev beskattet efter et territorialprincip.

Eksempel 1

Datterselskabet A er hjemmehørende i X, som beskatter efter globalindkomstprincippet. A har et fast driftssted B i Y. A har et overskud som følge af renteindkomst på 200, mens B har et underskud på 100.

A betaler skat i X af den samlede indkomst på 100 (indkomsten i A, 200, minus indkomsten i B, -100). Beskatningen er på 10 pct. Hvis A var blevet beskattet efter et territorialprincip, ville A have betalt en skat på 20.

Ved lempelse i Danmark gives der lempelse for en skattebetaling på 20, fordi der gives nedslag for de skatter, som A ville have betalt, hvis det blev beskattet efter et territorialprincip.

Eksempel 2

Samme situation som under eksempel 1, bortset fra at B nu har et overskud på 100. A betaler skat i X af den samlede indkomst på 300 (indkomsten i A, 200, plus indkomsten i B, 100). Beskatningen i X er på 10 pct., det vil sige, at A skal betale en skat på 30 (med lempelse af eventuelle skatter i Y).

Ved lempelse i Danmark gives der lempelse for en skattebetaling på 20, fordi der gives nedslag for de skatter, som A ville have betalt, hvis det blev beskattet efter et territorialprincip. I denne situation vil B kunne være særskilt omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32, hvis >mere end 1/3 af indkomsten <er CFC-indkomst.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.229.SR

Den engelske selskabsskat, som det engelske datterselskab betaler af sit overskud efter fradrag af underskud overført efter reglerne om group relief, kan modregnes i den danske CFC-skat, der er beregnet på grundlag af samme overskud efter fradrag af overførte underskud.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.