Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.4.1.13 Indkomstopgørelsen for et CFC-selskab kontrolleret af en person

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan CFC-indkomsten opgøres for et CFC-selskab, som er kontrolleret af en person, samt CFC-selskabets samlede skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivningsberettigede aktiver
  • Underskud
  • Afståelse.

Regel

Når selskabets CFC-indkomst og dets samlede skattepligtige indkomst opgøres, skal skattepligtig fortjeneste og fradragsberettiget tab beregnes på grundlag af de faktiske anskaffelsessummer og det faktiske anskaffelsestidspunkt, medmindre lagerprincippet skal anvendes. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4.

Hvis der i forvejen er fastsat danske skattemæssige værdier for de pågældende aktiver og passiver, anses disse værdier som den faktiske anskaffelsessum/-tidspunkt.

Lagerprincippet skal anvendes ved opgørelsen af CFC-indkomst vedrørende fordringer og skattepligtige porteføljeaktier - på samme måde som ved beskatningen af et fuldt skattepligtigt dansk selskab.

Afskrivningsberettigede aktiver

Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum og afskrevet med de samlede udenlandske skattemæssige afskrivninger. Hvis selskabet i et indkomstår med positiv udenlandsk indkomst ikke vælger at nedbringe denne i størst muligt omfang ved at udnytte udenlandske afskrivningsmuligheder, eller der ikke kan opgøres et udenlandsk afskrivningsgrundlag, anvendes SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, stk. 8. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4.

Kan en skattepligtig omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 1 eller DSBL § 1, stk. 2 efter danske regler vælge at fradrage afskrivninger og andre udgifter i det pågældende indkomstår, skal disse fradrages, hvis selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter udenlandske regler foretager tilsvarende fradrag i samme indkomstår. Hvis selskabet medregner fortjeneste og tab efter lagerprincippet henholdsvis realisationsprincippet, anvendes tilsvarende princip ved den danske indkomstopgørelse, uanset om der efter danske regler er adgang hertil. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4.

Hvis selskabet indtræder i et indskydende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter ved indkomstopgørelsen efter udenlandske regler, indtræder selskabet også i anskaffelsessummerne og anskaffelsestidspunkterne ved den danske indkomstopgørelse. Fortjeneste og tab medregnes ikke ved den danske indkomstopgørelse, hvis der sker en overdragelse til et andet selskab, hvor det modtagende selskab indtræder i selskabets anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter efter udenlandske regler, og den skattepligtige efter overdragelsen kontrollerer det modtagende selskab. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4.

Underskud

I det omfang selskabet ved opgørelsen af den udenlandske indkomst medregner underskud, og underskud kan medregnes efter danske regler, skal der ved opgørelsen af selskabets samlede skattepligtige indkomst medregnes underskud for indkomstår

  • før opnåelsen af kontrol eller
  • uden beskatning efter LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 1.

Andre underskud medregnes efter danske regler.

Hvis der som led i en sambeskatning efter udenlandske regler sker overførsel af underskud fra andre selskaber, skal overførsel af underskud fra andre selskaber også ske i den danske indkomstopgørelse, dog højest med et beløb svarende til det underskud, der kan opgøres efter danske regler.

Fradrag for koncernbidrag efter udenlandske regler skal også ske i den danske indkomstopgørelse, dog kan fradraget ikke overstige det underskud, der kan opgøres efter danske regler. Koncernbidrag, der er skattepligtige efter udenlandske regler, medregnes altid ved den danske indkomstopgørelse. Underskud i selskabet kan kun fremføres til fradrag i indkomst optjent af samme selskab. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 5.

Afståelse

Når selskabets aktiver og passiver afstås, skal der i stedet for anskaffelsessummen anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor den skattepligtighttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/806#P16He fik kontrol over selskabet, for så vidt angår de aktiver og passiver, der er erhvervet eller oparbejdet, før den skattepligtige fik kontrol over selskabet. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 8. SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 1, 2. og 3. pkt. gælder også ved afståelse efter LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 8.

Hvis fortjeneste og tab på de pågældende aktiver og passiver i forvejen medregnes ved den danske indkomstopgørelse, gælder ovenstående ikke. Opfylder selskabet betingelserne i LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 1, og har selskabet ikke opfyldt dem i forudgående indkomstår, anses aktiverne i de forudgående indkomstår for at være afskrevet med de udenlandske skattemæssige afskrivninger.  Dog anvendes LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4, 3. pkt. også. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 8.

Det beløb, genvundne afskrivninger maksimalt kan udgøre, er, hvor meget summen af afskrivninger foretaget i år under beskatning efter LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 8 overstiger det faktiske værditab efter det tidspunkt, hvor den skattepligtige fik kontrol over selskabet. Fortjeneste og tab medregnes ikke ved den danske indkomstopgørelse, hvis den skattepligtige efter overdragelse til et andet selskab, hvor det modtagende selskab efter udenlandske regler indtræder i selskabets anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, fortsat kontrollerer det modtagende selskab med samme direkte eller indirekte ejerandel. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 8.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.