Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilket selskab anses som administrationsselskab i forbindelse med sambeskatning?

C.D.3.1.5.1 Hvilket selskab skal være administrationsselskab?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket selskab der skal være administrationsselskab i sambeskatningen.

Afsnittet indeholder:

  • Udpegning af administrationsselskab
  • Skift af administrationsselskab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udpegning af administrationsselskab

Ved national sambeskatning skal det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6. Findes der ikke et dansk skattepligtigt øverste sambeskattet moderselskab, men flere sideordnede dansk skattepligtige søsterselskaber eller filialer, udpeges et af søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, som administrationsselskab.

En filial kan også være administrationsselskab, selvom der indgår søsterselskaber i sambeskatningen.

Det er også muligt at vælge et nyt administrationsselskab i stedet for det administrationsselskab, der oprindeligt er valgt, selvom det hidtidige administrationsselskab stadig indgår i koncernen, og selv om der ikke er sket ændringer i koncernens selskabsretlige opbygning. Se Skatteministerens svar af 4. januar 2006 på FSR's spørgsmål til lov nr. 426 af 6. juni 2005 - L 121 2004-05 (Skatteudvalget, alm. del 2005-06 - bilag 74, side 17-18).

Skift af administrationsselskab

Hvis administrationsselskabet ikke længere indgår i koncernen, eller hvis et andet selskab bliver øverste danske moderselskab, skal der udpeges et nyt administrationsselskab.

Administrationsselskabets rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab. Det tidligere administrationsselskab skal forpligte sig til at betale et beløb, der svarer til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. Ved en forpligtelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, er det skatteværdien af forpligtelsen, der skal betales til det nye administrationsselskab. Betaling som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 5. pkt., har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 1. - 6. pkt.

De forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, omfatter også indkomstskatter for tidligere indkomstår, der endnu ikke er betalte, uanset om disse indkomstskatter er forfaldne eller ej. Se bemærkningerne til SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 4, som vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 (L 121 2004-05). Det er dog Skattestyrelsens opfattelse, at dette forudsætter, at de endnu ikke betalte indkomstskatter vedrører indkomstår, hvor selskabet var administrationsselskab for den samme koncern. Forpligtelser, der vedrører indkomstår eller indkomstperioder, hvor der ikke eksisterede en dansk sambeskatning, kan ikke overføres til et nyt administrationsselskab.

De forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, er altså alle de forpligtelser, som kan henføres til rollen som administrationsselskab i sambeskatningen for den pågældende koncern. Det kan være forpligtelser efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 7. pkt., eller forpligtelser efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, som følge af underskudsnyttelse.

Se også:

Se også afsnit C.D.3.1.5.5 Hæftelse i sambeskatning om hæftelse i sambeskatning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.257.SR

Administrationsselskab. Vedtægtsændring. En vedtægtsændring medførte ændringer i stemmerettighederne i et datterselskab. Administrationsselskabet havde efter vedtægtsændringen ikke længere bestemmende indflydelse over datterselskabet og var derfor ikke koncernforbundet med datterselskabet. Vedtægtsændringen i datterselskabet medførte derfor, at administrationsselskabet mistede sin status som administrationsselskab i sambeskatningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.