Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.3.1.4.3.3 Subsambeskatning

Subsambeskatning

Sambeskatningsreglerne giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En subsambeskatning er en del af en allerede eksisterende sambeskatning, som er inddraget i en overordnet sambeskatning.

En subsambeskatning kan fx opstå ved, at en eksisterende sambeskatning mellem et moderselskab (M1) og et datterselskab (D) udvides med et nyt overordnet moderselskab (M2). I dette tilfælde etableres en ny sambeskatning mellem M2, M1 og D, mens der opstår en subsambeskatning mellem M1 og D. Anerkendelsen af subsambeskatningen mellem M1 og D giver bedre muligheder for at anvende underskud, idet fx underskud i M1 opstået før udvidelsen af sambeskatningskredsen med M2, fortsat kan anvendes i overskud i D efter udvidelsen af sambeskatningskredsen. Se illustration:

Illustration af subsambeskatning

Underskud i et selskab fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været sambeskattet, og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 2, 10. pkt. I alle tilfælde, hvor sambeskatningen har været afbrudt, betragtes underskud opstået inden genindtræden som selskabets særunderskud, uanset om underskuddene er opstået i tidligere perioder under sambeskatning med de samme selskaber.

Ved fremførsel af underskud modregnes de ældste underskud først. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 2, 9. pkt. Dette medfører blandt andet, at underskuddene i en ældre subsambeskatning prioriteres før modregningen af underskud i den nye overordnede sambeskatning.

 

Skattestyrelsen har foretaget en fortolkning af, hvorvidt to datterselskaber udgør en subsambeskatningskreds i en ny koncern, når datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner. Se SKM2015.535.SKAT.

Eksempel:

A grenspaltes ind i X, der er det modtagende selskab. As ene datterselskab B følger med som en del af den udspaltede gren. Med virkning på samme dato sælger A sit andet datterselskab C til X. X erhverver kontrollen over C på den samme dato, fra hvilken grenspaltningen af A har skattemæssig virkning i relation til B, dvs. på den dato, hvor grenspaltningen vedtages.

 

 

 

Vil B og C udgøre en subsambeskatningskreds uanset, at de overføres til X på baggrund af forskellige dispositioner (grenspaltning og almindeligt salg)?

Skattestyrelsens opfattelse:

Sambeskatningsreglerne giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En subsambeskatning er en del af en allerede eksisterende sambeskatning, som er inddraget i en overordnet sambeskatning.

Underskud i et selskab fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været sambeskattet, og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 2, 10. pkt. I alle tilfælde, hvor sambeskatningen har været afbrudt, betragtes underskud opstået inden genindtræden som selskabets særunderskud, uanset om underskuddene er opstået i tidligere perioder under sambeskatning med de samme selskaber.

To søsterselskaber kan indgå i en subsambeskatning efter en overdragelse, uden at det fælles moderselskab medoverdrages. Se Skatteministeriets svar til FSR i SKM2008.728. Sambeskatningen anses således ikke for afbrudt alene af den grund, at moderselskab A ikke medoverdrages til den nye koncern.

Efter Skattestyrelsens opfattelse udgør selskaberne B og C en subsambeskatningskreds, uanset at overdragelsen til den nye koncern sker i to forskellige transaktioner. Det er en forudsætning for bevarelse af subsambeskatningen mellem B og C, at aftalen om overdragelse af aktierne i C gennemføres med overgang af kontrol fra A til X samme dag som grenspaltningen vedtages selskabsretligt.

Betingelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 2, 10. pkt., vil stadig være opfyldte, da selskaberne har været sambeskattede får overdragelsen, og da sambeskatningen ikke har været afbrudt efterfølgende.

Det er således afgørende, at der er samtidighed. I det omhandlede eksempel foregår dispositionerne samme dag, og sambeskatningen kan derfor ikke anses at være afbrudt.

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.