Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst for et anpartsselskab?

C.D.2.1.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler
  • Særlige regler.

Generelle regler

Den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger mv. opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, hvis de efter deres indhold kan anvendes på de selskaber og foreninger mv., der er omfattet af selskabsskatteloven. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 1.

Selskabsbeskatningen omfatter de selskaber og foreninger mv., der er opregnet i SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 1, som er skattepligtige som selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.D.1 Subjektiv skattepligt om subjektiv skattepligt.

Særlige regler

Udgangspunktet for opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber er det samme som for fysiske personer.

Det er dog fastsat, at danske selskaber ikke beskattes af indkomst fra udenlandske faste driftssteder eller ejendomme. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 2. Et selskab kan dog vælge at medregne indkomst fra alle udenlandske faste driftssteder, hvortil der er knyttet mobile borerigge. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 3 .

Se afsnit C.D.2.3.1 Territorialprincippet - SEL § 8, stk. 2 om territorialprincippet.

Der er særlige regler for opgørelse af skattepligtig indkomst - herunder sambeskatningsindkomst - for Energinet.dk. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 7.

For andelsforeninger - skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3 - gælder særlige regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst, idet der henvises til SEL (selskabsskatteloven) §§ 14-16A. Ifølge sidstnævnte bestemmelser udgør den skattepligtige indkomst en procentdel af foreningens formue ved indkomstårets udgang. Se SEL § 8, stk. 8.   

For visse selskaber og foreninger mv. gælder også særregler, der tager hensyn til de pågældende enheders særlige forhold. Det gælder eksempelvis for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, gensidige forsikringsforeninger og realkreditinstitutter mv.   

For foreninger mv., der beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, omfatter den skattepligtige indkomst alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Se afsnit C.D.1.1.12 Andre foreninger om "Andre foreninger".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.