Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår skal et anpartsselskab indsende selvangivelse? Hvornår skal et aktieselskab indsende selvangivelse?

C.D.1.4.3 Oplysningsskema og skattebetaling

Indhold

Dette afsnit beskriver fristerne for indsendelse af oplysningsskema mv.

Indsendelse af oplysningsskema

Selskaber mv. skal indsende oplysninger om sin indkomst til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL (skattekontrolloven) § 12, stk. 1. Hvis indkomståret udløber i perioden 1. februar - 31. marts, skal oplysningerne indsendes til Skattestyrelsen senest den 1. september i samme kalenderår. Se SKL (skattekontrolloven) § 12, stk. 2. 

Udløber oplysningsfristen i SKL (skattekontrolloven) §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skattestyrelsen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Se SKL (skattekontrolloven) § 13, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet oplysningerne rettidigt til Skattestyrelsen, betales et skattetillæg på 200 kr. pr. dag for hver dag fristen overskrides, dog højest 5.000 kr. i alt. Se SKL (skattekontrolloven) § 73, stk. 1. Skattestyrelsen kan dog efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter SKL (skattekontrolloven) §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor. Se SKL (skattekontrolloven) § 14, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet fyldestgørende oplysninger på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se SKL (skattekontrolloven) § 74, stk. 1. Skattestyrelsen kan bl.a. fremtvinge indgivelse af et oplysningsskema mv. ved pålæg af daglige tvangsbøder. Se SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 1.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.