Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.1.8.1.1 Generelt om andelsbeskattede andelsselskaber

Indhold

Dette afsnit behandler generelt reglerne om den fælles skattepligtsbestemmelse for alle andelsbeskattede andelsforeninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Generel beskrivelse af andelsselskaber og andelsforeninger
  • Organisationsform
  • Forholdet til selskabsloven
  • Foreningens formål
  • Indkøbsforeninger
  • Produktions- og salgsforeninger.

Generel beskrivelse af andelsselskaber og andelsforeninger

Den fælles skattepligtsbestemmelse for alle andelsbeskattede andelsforeninger er SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, og omfatter følgende foreninger:

  • indkøbsforeninger,
  • produktions- og salgsforeninger og
  • de blandede foreninger, der både har indkøbsforeningsfunktion og produktions- og salgsforeningsfunktion.

Organisationsform

Kooperative virksomheder er normalt organiseret som foreninger, men der er dog ikke krav om en bestemt organisationsform. En andelsforening kan skattemæssigt behandles som sådan, såfremt betingelserne om medlemstal, formål, medlemsomsætning og udlodninger er opfyldt.

Et allerede indregistreret aktie- eller anpartsselskab kan blive beskattet som kooperativ virksomhed, hvis det opfylder betingelserne om samhandel med aktionærer og om overskudsfordeling, hvilket som udgangspunkt ikke er muligt efter selskabsloven. Se dog SKM2007.524.VLR.

Se også

Forholdet til selskabsloven

I de dagældende ASL § 1, stk. 4 og APSL § 1, stk. 4, var det udtrykkeligt nævnt, at ASL og APSL ikke fandt anvendelse på andelsselskaber. Disse bestemmelser er ikke gentaget i selskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1084 26. juni 2020), der gælder for både aktie- og anpartsselskaber. Efter selskabslovens forarbejder finder denne selskabslov ikke anvendelse på andelsselskaber, idet der i selskabslovens § 1, stk. 2, alene er indført en positiv definition af de omfattede selskabsformer.

Det er derfor ikke længere nødvendigt at have en negativ afgrænsning i forhold til andelsselskaber.

Det er uden betydning for skattepligten efter bestemmelsen, om medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til deres indskud.

I lovbekendtgørelse nr. 1. juli 2019 om erhvervsdrivende virksomheder defineres bl.a. andelselselskaber i lovens § 4.

Foreningens formål

Bestemmelsen om skattepligten lægger vægten på det generelle formål - dvs. at fremme deltagernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i andelsselskabets virksomhed som aftagere, leverandører eller lign.

Indkøbsforeninger

Bestemmelsen kan omfatte indkøbsforeninger, som er foreninger, der har til formål at indkøbe, fremskaffe eller fremstille varer eller at levere tjenesteydelser til medlemmernes forbrug, såfremt medlemmerne udelukkende benytter leverancer fra foreningen ved udøvelsen af deres bedrift.

Der lægges vægt på, om der ud fra virksomhedens varesortiment eller arten af leverancer er formodning for, at medlemmerne udelukkende benytter de pågældende leverancer erhvervsmæssigt. Se eksempelvis TfS 1997, 100 HD, hvor foreningen ikke andelsbeskattes.

Produktions- og salgsforeninger

Endvidere kan produktions- og salgsforeninger omfattes af bestemmelsen. Det er kooperative foreninger som bearbejder, forædler eller sælger medlemmernes produkter eller tjenesteydelser. De produkter, der viderebearbejdes eller sælges gennem foreningen, skal være produceret i erhvervsvirksomheder, drevet af medlemmer. Se eksempelvis SKM2003.493.LSR, hvor kooperationsbeskatningen ikke kunne opretholdes, medmindre aktiviteten drives i et datterselskab.

Bemærk

Medlemmerne må selv drive en erhvervsvirksomhed, hvis produkter kan viderebearbejdes eller sælges gennem foreningen. Det er ikke tilstrækkeligt, at medlemmerne leverer ubearbejdede materialer og arbejdskraft m.v. til foreningen, for hvis regning og risiko produktet så fremstilles og sælges. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at medlemmerne indskyder arbejdskraft og kontante midler.

Se også

Betingelser for at være omfattet af bestemmelsen behandles nærmere i afsnittene:

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.