Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.1.6.3 Kommunale elvirksomheder

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af elaktivitet, enten drevet i selskaber med kommunal deltagelse eller drevet i kommunens eget regi

Afsnittet indeholder:

  • Elaktivitet i selskaber med begrænset ansvar
  • Skattepligt for kommuner, der har elaktivitet 

Se også

Se afsnit C.D.1.1.6.1 Baggrund for reglerne om beskatning af elselskaber og kommunale virksomheder om elforsyningsloven.

Elaktivitet i selskaber med begrænset ansvar

Kommunal elvirksomhed, som før 1. januar 2000 udgjorde en del af den kommunale forvaltning, er som udgangspunkt efter elforsyningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. udskilt til selskaber med begrænset ansvar; det vil sige til

  • aktieselskaber
  • anpartsselskaber eller
  • andelsselskaber med begrænset ansvar.

Elaktivitet kan herefter ikke udøves under den generelle skattefritagelse, som gælder for kommunerne i SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 2.

De selskaber, hvortil den kommunale elvirksomhed er udskilt, er skattepligtige efter enten SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 e.

 

Skattepligt for kommuner, der har elaktivitet 

Kommuner kan efter elforsyningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. i eget regi varetage

  • netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede brugere, og
  • produktion af elektricitet ved affaldsforbrænding.

Tilsvarende kan visse mindre anlæg eller visse mindre omfattende aktiviteter, der i medfør af elforsyningslovens § 2, stk. 4 er undtaget fra lovens bestemmelser - og som derfor ikke kræves udskilt til et selskab med begrænset ansvar - drives i kommunalt regi.

Kommuner er skattepligtige af elaktiviteter i eget regi efter enten SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 f, eller § 3, stk. 7.

Skattepligten efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 f eller efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 7, omfatter samtidig kommuners indtægter ved virksomhed, der er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1. Dette indebærer, at kommuner, der efter elforsyningsloven skal overdrage elvirksomhed til et selskab med begrænset ansvar, men som endnu ikke har fået overdraget denne virksomhed, er skattepligtige af indtægt herved.

Skatterådet har i SKM2014.404SR truffet afgørelse om, at en kommune omfattet af SEL § 3, stk.1, nr. 2 var skattepligtig af el produceret af solcelleanlæg opsat på kommunens bygninger, men kun i det omfang, der var salg til elnettet, jf. selskabsskatteloven § 3, stk. 7.

Skattepligten efter de to bestemmelser omfatter ikke en kommunes indtægt ved produktion af elektricitet ved affaldsforbrænding. En sådan indtægt er således omfattet af den generelle skattefritagelse af kommuner i SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 2.

Se også om, hvordan indkomsten opgøres i afsnit C.D.8.5.3 Skattepligtens omfang - kommuners elaktivitet Skattepligtens omfang - kommuners elaktivitet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.