Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Betragtes et kommanditselskab som et aktieselskab?

C.D.1.1.2 Aktieselskaber og anpartsselskaber

Indhold

Afsnittet handler om bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, der fastslår, at indregistrerede aktieselskaber er skattepligtige til Danmark. Bestemmelsen omfatter tillige indregistrerede anpartsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber
  • Kommanditaktieselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber

SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter de her i landet indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. At anpartsselskaber beskattes efter samme regler som aktieselskaber følger af den dagældende lov om anpartsselskaber § 83 i lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006 (APSL). Ved lov nr. 470 af 12. juni 2009, er der vedtaget en samlet selskabslov. Selskabsloven har delvis virkning i henhold til ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010, der er gældende fra 1. marts 2010.

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtigt, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling. Se TfS 1989, 68 H.

Et gyldigt indregistreret selskab beskattes selvstændigt, selvom det i henhold til SEL (selskabsskatteloven) §§ 31 eller 31A indgår i sambeskatning. Se C.D.3 om sambeskatning.

Kommanditaktieselskaber

Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, da komplementaren hæfter personligt. Kommanditistaktionærerne beskattes personligt af deres ideelle andel af selskabets resultat. Se TfS 1992, 234 LR.

Se også

  • Afsnit C.D.1.1.8 om betingelserne for at et indregistreret selskab kan beskattes som kooperativ virksomhed
  • Afsnit C.D.1.4.1 Danske selskaber og foreninger mv. om tidspunktet for skattepligtens indtræden og beskatning af selskaber under stiftelse
  • Afsnit C.D.1.5.1 Danske selskaber og foreninger om beskatning af selskaber under likvidation og konkurs
  • Afsnit S.C.1.1.1 om tilfælde, hvor indtægten ved en i selskabsretlig henseende lovligt drevet virksomhed skal beskattes ved en personlig indkomstopgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1989, 68 H

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtig, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling.

Skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1992, 234 LR

Kommanditaktieselskaber er ikke omfattet af selskabsskatteloven. Kommanditaktionærerne skal derfor beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat.

Ingen skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1.

 

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.