Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.1.10.9.3 Hvad er en bevisudstedende SIKAV med minimumsbeskatning?

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke betingelser en bevisudstedende SIKAV skal opfylde for at blive anset for minimumsbeskattet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Regel

En SIKAV med minimumsbeskatning er omfattet af den subjektive skattepligt i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 c.  >   <

>  <

Investeringsinstituttet må  >   < gerne eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 7 og 8 gælder ikke for SIKAV'er.

Bemærk

Det er en betingelse for at en SIKAV kan anses for minimumsbeskattet, at alle deltagerne i afdelingen er berettiget til samme forholdsmæssige andel af afkastet af hvert enkelt aktiv eller passiv i afdelingen. Det betyder, at der ikke må forekomme aktiver eller passiver, der er klassespecifikke for en andelsklasse. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, omfattes afdelingen derfor af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, medmindre forskellen mellem andelsklasserne alene består i, at administrationsomkostningerne skævdeles. Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 2. Skattestyrelsen finder, at en SIKAV også kan være minimumsbeskattet, hvis forskellen i andelsklaserne består i, hvilken valuta der anvendes eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.

En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Ved en SIKAV med minimumsbeskatning forstås en SIKAV, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at selskabets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 1.

Det er en betingelse for, at der foreligger en SIKAV med minimumsbeskatning, at beviserne i selskabet eller afdelingen berettiger alle deltagerne til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i selskabet eller afdelingen. De forholdsmæssige afkast mv. opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i selskabet eller afdelingen. Er der oprettet andelsklasser, kan SIKAV'en være minimumsbeskattet uanset at omkostningerne skævdeles eller der anvendes forskellige valutaer eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.  

SIKAV'er med minimumsbeskatning opgør via minimumsindkomsten de indtægter og gevinster, der ville være skattepligtige ved personers direkte investering. SIKAV'en kan ligeledes i vidt omfang foretage fradrag i minimumsindkomsten for de tab, der ville være fradragsberettigede hos personer ved direkte investering. På den måde tilstræbes det, at deltageren beskattes som om investeringen var foretaget direkte, samt at beskatningen sker med det fulde beløb. Hvis der sker geninvestering af afkast uden fornyet indskud, beskattes afkastet som minimumsindkomst, og afkastet anses for et nyt indskud i selskabet. Endelig beskattes deltageren umiddelbart efter at afkastet optjenes.

Se også

Se også

  • >C.D.1.1.10.8.2 "Hvordan beskattes en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning?", hvor det bl.a. beskrives, hvilke indtægter, et minimumsbeskattet investeringsinstitut beskattes af.<
  • C.D.1.1.10.8.3 "Hvornår skal det besluttes, at foreningen skal være minimumsbeskattet?
  • C.D.1.1.10.10 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten" hvor det bl.a. beskrives, hvordan minimumsindkomsten skal beregnes, og hvad der skal ske, når der kommer nye deltagere i selskabet eller deltagere udtræder af selskabet. 
  • C.D.1.1.10.8.1 om "Hvad er en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning?" under afsnitten "Ligningslovens § 16 C's baggrund, formål og historik" og "Oversigt over afgørelser, domme, kendeklser, SKAT-meddelser m.v.".
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.