Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.1.10.10.5 Summarisk opgørelse af minimumsindkomsten

Indhold

I dette afsnit beskrives reglen om, at en minimumsbeskattet investeringsforening, som før den 1. januar 2013 har besluttet det, fortsat kan anvende en såkaldt summarisk opgørelse af minimumsindkomsten og hvordan den summariske opgørelse skal ske.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår skal det besluttes, at investeringsforeningen vil anvende summarisk opgørelse?

Regel

Hvis en minimumsbeskattet investeringsforening før den 1. januar 2013 har truffet beslutning om at anvende den i lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011 nævnte LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 13, nævnte ordning (summarisk opgørelse), kan foreningen fortsat anvende denne ordning. Se § 15, stk. 9 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret til stk. 10 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 .

Ved anvendelse af den summariske opgørelse, skal minimumsindkomsten opgørers som årets nettogevinst opgjort efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 2.

Ved opgørelsen efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 2, det såkaldte lagerprincip, medregnes urealiserede gevinster og tab.

Ved anvendelse af summarisk opgørelse af minimumsindkomsten kan tab fra tidligere år ikke fremføres til nedsættelse af gevinst i senere år. Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 13, 2. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011.

Bestemmelserne i LL § 16 C, om nedrunding af minimumsindkomst, gælder heller ikke, når der er valgt summarisk opgørelse af minimumsindkomsten. Se LL (ligningsloven) § 6 C, stk. 13, 3. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011.

Hvornår skal det besluttes, at investeringsforeningen vil anvende summarisk opgørelse?

Beslutningen om, at beskatningen skal ske på grundlag af en summarisk opgørelse, skal være truffet i forbindelse med foreningens stiftelse eller inden markedsføring her i landet. Hvis foreningen tidligere har været omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 a og 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, skal beslutningen være truffet inden den 31. december 2006. Se LL § 16 C, stk. 13.

En beslutning om at ophøre med at anvende summarisk opgørelse kan først tillægges virkning fra begyndelsen af indkomståret efter, at beslutningen er taget. Foreningen kan ikke herefter igen vælge at opgøre minimumsudlodningen som nettogevinsten. Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 13. Oplysningen skal sendes til Skattestyrelsen. >Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er LL (ligningsloven) § 16 C ændret, således at fra og med 1. januar 2022 er "indkomstår" ændret til "kalenderår". <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.