Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke fradrag kan der gøres i minimumsindkomsten?

C.D.1.1.10.10.3 Fradrag

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke fradrag der indgår ved opgørelse af minimumsindkomsten.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

I det samlede nettobeløb nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.9.2 Den skattemæssige behandling af en SIKAV "Indtægt", kan  fradrages følgende tab mv.:

  1. >Renteudgifter. Dette er indsat ved lov nr.1179 af 8. juni 2021 og har virkning fra og med den 1. januar 2022.<
  2. Tab og renteudgifter på fordringer omfattet af KGL § 14, stk. 1, bortset fra tab omfattet af stk. 4, nr. 10 (den under C.D.1.1.10.10.2 Indtægt nævnte nr. 10), og tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet ikke opfyldte mindsterentekravet efter KGL (kursgevinstloven) § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009. For investeringsforeninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 8, gælder dette dog ikke tab på fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af foreningen er koncernforbundet, jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, når fordringen også er omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 4. Tabet, jf. 1. pkt., opgøres efter KGL (kursgevinstloven) § 26, stk. 5, idet stk. 4, nr. 4, 3 og 4. pkt., (den under C.D.1.1.10.10.2 Indtægt nævnte nr. 4, 3. og 4. pkt.) finder tilsvarende anvendelse. >Fra og med den 1. januar 2022 udgår "og renteudgifter". Se lov nr.1179 af 8. juni 2021.<
  3. Tab på finansielle kontrakter omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 29. Tabet opgøres efter KGL (kursgevinstloven) § 33.
  4. Tab ved afståelse af værdipapirer mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke aktier mv. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C.  >    <  Tabet opgøres efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 25 og § 26, stk. 2-4 og 6.
  5. Tab på aktier mv. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C. >   < Tabet opgøres efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 7.
  6. Beløb fremført efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 8, som følge af en negativ minimumsindkomst.
  7. Beløb, der er anvendt til indløsning af beviser, i det omfang beløbet kan henføres til indtægter som nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.10.2 Indtægt, der er erhvervet før eller som følge af indløsningen, jf. dog stk. 9 i LL (ligningsloven) § 16 C (den under C.D.1.1.10.10.6 nævnte mulige regulering).

Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 5. 

Ad 1

Fra og med indkomståret 2015 kan også fratrækkes renteudgifter på fordringer ved opgørelse af minimumsindkomsten. Dvs. at der er fradragsret for de renteudgifter, som investeringsinstitutter har i egenskab af obligationsinvestor som følge af, at obligationen har en negativ rente.

Negative renter på obligationsinvesteringer, samt øvrige fordringer der er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, herunder bankindskud, sidestillet med andre former for negativt afkast på fordringer i form af kurstab, som kan trækkes fra ved opgørelsen af minimumsindkomsten.

Der er derimod ikke fradrag for andre renteudgifter. Der er altså ikke fradrag for eventuelle renteudgifter, som investeringsinstitutterne har i egenskab af debitor.

Ændringen skete i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

Investeringsinstitutter kan ved opgørelsen af minimumsindkomsten fradrage udgifter til administration, i det omfang udgifterne ikke overstiger et eventuelt positivt nettobeløb opgjort efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4, nr. 1-9 og stk. 5. (de indtægter nævnt under C.D.1.1.10.10.2 nr. 1-9 nedsat med de ovenfor nævnte tab). Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 6.

Er den samlede minimumsindkomst, der opgøres efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4 og 5, negativ, kan beløbet fremføres til fradrag ved opgørelsen af investeringsinstituttetes minimumsindkomst i de følgende indkomstår. Den negative minimumsindkomst kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis den ikke for et tidligere indkomstår kan rummes i det beløb, der skal minimumsbeskattes. Den negative minimumsindkomst indgår på tabssiden ved opgørelse af minimumsindkomsten i de følgende år. Se LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 8. >Fra og med den 1. januar 2022 er "indkomstår" i LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 8 ændret til "kalenderår". Se lov nr. nr. 1179 af 8. juni 2021.<

 >Ad 1 og 2

Fra og med den 1. januar 2022 er LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 5 ændret, så der er fradrag for alle renteudgifter. Se lov nr. nr. 1179 af 8. juni 2021.

 <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.