Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.9.5 OECD's annex til kapitel VIII

I annex til TPG kap. VIII er der 5 eksempler, der illustrerer, at det kun er i de tilfælde, hvor CCA deltagernes bidrag er baseret på armslængde værdier, og som svarer til hver af deltagernes forventede fordele ved CCA'en, at CCA'en vil have en resultatfordeling, der er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det skal bemærkes, at der er tale om forenklede eksempler. 

Som hovedregel vil det ikke være muligt at beregne deltagernes bidrag, baseret på deltagernes afholdte omkostninger. Dette gælder særligt bidrag, der ikke kan anses for interne serviceydelser med lav værdi. Når der er forskel på den økonomiske værdi af deltagernes bidrag, skal der foretages kontante udligningsbetalinger (balancing payment), for at deltagernes samlede bidrag afspejler deres forventede fordele ved CCA'en. 

Til illustration af ovennævnte gennemgås eksempel 4 og 5 fra annex til TPG kap. VIII:

Eksempel 4

Selskab A og selskab B er koncernselskaber, der har besluttet at indgå i en udviklings CCA omhandlende en immateriel rettighed. De forventer at opnå et stort overskud fra CCA'en, idet dette baseres på en videreudvikling af selskab B's eksisterende immaterielle rettigheder, herunder selskab B's viden og erfaring fra dygtige forsknings- og udviklingsmedarbejdere. Selskab A's medarbejdere udfører de funktioner, der forventes af en deltager i en udviklings CCA, der får retten til at anvende den immaterielle rettighed i et geografisk område. Ligesom selskab A skal udføre funktionerne forbundet med at udøve kontrol over dets risici (det vil ske i henhold til TPG 8.14 - 8.18). Det forventes, at det vil tage 5 år, før den immaterielle rettighed omfattet af udviklings CCA'en er klar til at blive anvendt kommercielt, og hvis den bliver succesfuld, forventes dette at kunne opretholde en værdi i 10 år.

I henhold til udviklings CCA'en skal selskab A betale en del af udviklingen af den immaterielle rettighed, hvor selskab A's andel af udviklingsomkostningerne forventes at være 100 mio. USD pr. år i 5 år. Selskab A vil udføre aktiviteterne forbundet med udvikling, vedligeholdelse og kommerciel anvendelse af den immaterielle rettighed i alle lande på nær land B. 

Selskab B bidrager med videreudviklingen af eksisterende immaterielle rettigheder og bibeholder retten til at anvende den immaterielle rettighed i land B. Værdien af selskab B's indskud og bidrag, for udførelse af selskab B's aktiviteter og dets eksisterende immaterielle rettigheder, skal fastsættes i overensstemmelse med TPG kapitel VI og beregnes som den forventede værdi af den immaterielle rettighed, der udvikles i CCA'en, fratrukket værdien af selskab A's udviklingsomkostninger. 

Det forventes, at den immaterielle rettighed, der udvikles under CCA'en, har et samlet overskud på 550 mio. USD i hvert af årene 6 - 15. Udviklings CCA'en giver selskab B den eksklusive ret til kommercielt at anvende rettigheden i land B. Der forventes et årligt overskud på 220 mio. USD i hvert af årene 6-15. Tilsvarende giver udviklings CCA'en selskab A den eksklusive ret til kommercielt at anvende den immaterielle rettighed i resten af verden, svarende til et forventet overskud på 330 mio. USD i hvert af årene 6-15.

Når dette sammenholdes med de realistiske alternativer for selskab A og B, svarer det til at værdien af selskab A´s bidrag til udvikling af den immaterielle rettighed, skal aflønnes med et risikojusteret afkast i årene 6-15. I eksemplet er selskab A's risikojusterede afkast fastsat til 110 mio. USD i hvert af årene 6-15. Da selskab A's forventede årlige overskud i hvert af årene 6-15 (330 mio. USD) er større end det årlige risikojusterede afkast (110 mio. USD), skal selskab A betale den årlige forskel til selskab B. De kontante udligningsbetalinger til selskab B er for brug af eksisterende immaterielle rettigheder, der blev indskudt af selskab B i CCA'en. I eksemplet skal selskab A for hvert af årene 6-15, betale 220 mio. USD i udligningsbetalinger til selskab B.       

Eksempel 5

Forholdene er som i eksempel 4 ovenfor, der er dog den store forskel, at funktionsanalysen viser at selskab A ikke har kapacitet til at træffe beslutninger om at håndtere de risici, som udviklings CCA'en omfatter, ligesom det ikke kan beslutte hvordan og i hvilken grad, det skal reagere på risici omfattet af CCA'en. Selskab A har heller ikke kapacitet til at håndtere, vurdere eller træffe beslutninger om aktiviteter, der udføres af andre på dets vegne. Selskab A kan derfor ikke kontrollere de risici, som det har i henhold til udviklings CCA'en (der er omtalt i TPG 8.15). Selskab A kan derfor ikke være deltager i udviklings CCA'en, og aftalens vilkår afspejler ikke selskabernes faktiske forhold og adfærd.  

Se også

TPG 6.60 - 6.60 og 8.14 - 8.18.

Risikostyring og kontrol over risiko (C.D.11.3.1.2.2 Risikoanalyse).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.