Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.9.3 Indtræden, udtræden eller ophør af en CCA

Indhold

Når der sker ændringer i deltagerne i en CCA, vil det medføre, at der skal ske en revurdering af deltagernes respektive andel af bidrag, indskud og forventede fordele. Dette afsnit handler om:

  1. Indtræden i en eksisterende CCA.

  2. Udtræden og ophør af en CCA.

Ad a) Indtræden i en eksisterende CCA

Når nye deltagere indtræder i en eksisterende CCA, gælder de samme betingelser for dem som ved etablering af et nyt samarbejde. Indskud samt løbende bidrag skal fastsættes og den forholdsmæssige andel af resultaterne, samt den forventede nytte hos den indtrædende virksomhed og de hidtidige deltagere skal på den baggrund opgøres på ny og fremgå som ændrede aftalevilkår i CCA'en.

Et selskab som indtræder i en eksisterende CCA, skal betale for at opnå fordele af det arbejde og de aktiver, der tidligere er indskudt eller udviklet. Det gælder også delvist udviklede immaterielle aktiver og/eller anlægsaktiver. De hidtidige deltagere skal have en armslængdekompensation (Buy-in payment) for at overføre en andel af deres fremtidige fordele til det indtrædende selskab.

Der kan være tilfælde, hvor det indtrædende selskab indskyder immaterielle rettigheder eller anlægsaktiver, som de hidtidige deltagere får adgang til ved udligningsbetalinger til indtrædende selskab. Det skal dokumenteres, i hvilket omfang der sker udligningsbetalinger fra de hidtidige deltagere, og i hvilket omfang der sker betaling (Buy-in payment) fra indtrædende selskab. 

Foretages betalinger og/eller overføres aktiver eller passiver mellem virksomheder i forbindelse med en ny virksomheds indtræden i en eksisterende CCA, vil den skattemæssige bedømmelse heraf følge almindelige regler om afståelses- og indkomstbeskatning.

Hvis en CCA kun går ud på at producere serviceydelser, uden at der i den forbindelse er skabt et aktiv, skal der som udgangspunkt ikke betales (Buy-in) ved indtræden i aftalen. Ved indtræden i en sådan CCA skal den nye deltager blot løbende bidrage med den forholdsmæssige andel af bidrag og indskud, som svarer til den forholdsmæssige andel af de samlede resultater, som den indtrædende virksomhed forventer at opnå ved at deltage i aftalen.

Ad b) Udtræden eller ophør af en CCA

Ved udtræden eller ophør af en CCA skal der tages stilling til:

  • Værdien af allerede foretagne indskud og løbende bidrag.
  • Eventuelle oparbejdede aktiver.
  • Den forventede fremtidige nytte af CCA-resultaterne hos de deltagende virksomheder og fordelingen heraf.

Der skal også tages stilling til, hvordan evt. oparbejdede aktiver fordeles mellem de deltagende virksomheder, og der skal også tages stilling til, om der ved fordelingen af de oparbejdede aktiver samtidig overføres værdier mellem de deltagende virksomheder, som ikke er oparbejdet under aftalen, fx knowhow, goodwill mv.

Foretages betalinger og/eller overføres aktiver eller passiver mellem de deltagende virksomheder i forbindelse med udtræden eller ophør af en CCA (Buy-out), vil den skattemæssige bedømmelse heraf følge almindelige regler om afståelses- og indkomstbeskatning.

Vejledningen i TPG kap. I-III og VI skal anvendes ved fastsættelse af armslængdebetalinger mellem deltagerne, herunder ved fastsættelse af Buy-in, Buy-out og udligningsbetalinger. Hvis samarbejdet kun går ud på at levere serviceydelser til deltagerne, og der ikke er oparbejdet et aktiv, skal der normalt ikke betales nogen form for kompensation til den udtrædende virksomheder fra en sådan service CCA.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.