Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.7.1.3 Den skattemæssige behandling af en omstrukturering

Det danske selskab skal foretage en vurdering af, om omstruktureringen er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, se OECD's modeloverenskomst artikel 9 og LL (ligningsloven) § 2. Se også afsnit C.D.11.1 om armslængdeprincippet i LL § 2 og afsnit C.D.11.2 om armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines. Disse guidelines indeholder retningslinjer for tolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i artikel 9 og LL (ligningsloven) § 2.

I TPG er det angivet, at vurderingen af om en omstrukturering er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet i artikel 9, ikke adskiller sig fra enhver anden vurdering af, om en transaktion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorfor TPG kap. IX blot er en præcisering af, hvordan armslængdevurderingen skal foretages i forbindelse med en omstrukturering. Se TPG 9.9.

Ved en omstrukturering er det, som ved enhver anden forbindelse mellem koncernforbundne parter, afgørende, om der er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende handelsmæssige eller økonomiske relationer, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter.

I Danmark har Skattestyrelsen mulighed for at korrigere alle handelsmæssige eller økonomiske relationer mellem koncernforbundne parter, se LL (ligningsloven) § 2. En betaling beskattes, eller giver adgang til et fradrag, efter bestemmelserne i SL (statsskatteloven) §§ 4-6 eller efter bestemmelserne om beskatning af kapitalgevinster.

Ved armslængdevurderingen er det ikke alene afgørende, om omstruktureringen er forretningsmæssigt velbegrundet for koncernen. Armslængdevurderingen skal derimod foretages for hver enkelt af de koncernforbundne parter, som indgår i omstruktureringen. Det skal blandt andet altid vurderes, om der er realistiske alternativer for parterne, og vilkårene for omstruktureringen skal fastsættes i lyset af disse alternativer. Det skal også vurderes om parterne i omstruktureringen alle stilles bedre efter omstruktureringen, end de var før omstruktureringen. Se også afsnit C.D.11.3.2 Anerkendelse af den fastlagte faktiske transaktion.

I forhold til de danske regler, armslængdeprincippet i LL § 2, skal det bemærkes, at der ikke skelnes mellem, om der er tale om grænseoverskridende transaktioner eller rent nationale "DK-DK" transaktioner. Dette gælder også for kontrollerede transaktioner i forbindelse med omstruktureringer.

Omstruktureringer skal beskrives i virksomhedens TP-dokumentation. Se afsnit C.D.11.13 om dokumentationspligten efter SKL (skattekontrolloven) §§ 37-46.

TPG kap. IX er opdelt i to afsnit, hvoraf det første afsnit omhandler fastlæggelse af armslængdebetalingen for selve omstruktureringen, og det andet adresserer aflønning af en omstrukturering efter at denne har fundet sted. De to afsnit skal læses i nær sammenhæng med hinanden og de andre kapitler af TPG.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.