Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.6.6 Immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte

I TPG 6.186-6.195 er indeholdt en mulighed for skattemyndighederne til en efterfølgende korrektion af en værdiansættelse af immaterielle aktiver i forbindelse med en overdragelse mellem forbundne parter af et immaterielt aktiv, som på transaktionstidspunktet er svært at værdiansætte.

I TPG 6.189 er defineret hvilke aktiver, der er omfattet. Det er immaterielle aktiver eller rettigheder i immaterielle aktiver, som overføres mellem forbundne parter og hvorom det på transaktionstidspunktet gælder, at der ikke findes pålidelige sammenlignelige immaterielle aktiver og hvor de fremtidige cash flows eller parametre til værdiansættelse er meget usikre, hvorfor det er vanskeligt at forudsige "the level of ultimate success".

I TPG 6.190 er indeholdt en række eksempler på aktiver, der er svære at værdiansætte. Det er dog ikke et krav, at et aktiv for at være omfattet af TPG 6.189 indeholder et af de karaktertræk, som er oplistet i TPG 6.190. I TPG 6.190 er nævnt aktiver, der indeholder et af følgende karaktertræk;

 • Immaterielt aktiv, der kun er delvist udviklet på overdragelsestidspunktet;
 • Immaterielt aktiv, der først skal udnyttes kommercielt flere år efter overdragelsen;
 • Immaterielt aktiv, som ikke er omfattet af TPG 6.189, men som ikke kan adskilles fra et aktiv omfattet af TPG 6.189;
 • Immaterielt aktiv, der overdrages med henblik på ny (anden) kommerciel udnyttelse og der er ingen sammenlignelige transaktioner (immaterielle aktiver);
 • Immaterielt aktiv omfattet af TPG 6.189 og overdraget til en fast overdragelsessum;
 • Immaterielt aktiv, der er udviklet eller anvendes i et CCA-samarbejde.

I TPG 6.191-6.192 er beskrevet, hvordan skattemyndighederne efterfølgende anvender de aktuelle indtægter vedrørende det immaterielle aktiv ved en forhøjelse.    

I TPG 6.193 er beskrevet fire undtagelser, hvorefter de særlige regler ikke finder anvendelse alligevel.

 • Den første undtagelse forudsætter,

  • at skatteyder kan levere detaljerede oplysninger om den oprindelige værdiansættelse ved overdragelse af det immaterielle aktiv, herunder hvilken værdi som kendte risici, sandsynlige begivenheder og andre risici var tillagt på overdragelsestidspunktet, og 

  • at skatteyder kan levere pålidelig bevis for, at forskellen mellem de oprindelige budgettal og de faktiske resultater skyldes enten

   • en helt uforudsigelig udvikling, der er indtruffet efter prisfastsættelsen, eller 

   • at forudsigelige begivenheder er indtruffet, og at sandsynligheden for at disse begivenheder ville indtræffe ikke var over- eller undervurderet på tidspunktet for overdragelsen. Se også TPG 6.194

 • Den anden undtagelse kan anvendes, hvis overdragelsen af aktivet er omfattet af en bilateral eller multilateral APA mellem overdragelsesland og modtagerland.

 • En tredje undtagelse kan anvendes, hvis de faktiske tal ikke medfører en ændring af værdiansættelsen med mere end 20 %, enten i form af en nedsættelse eller en forhøjelse.

 • Den fjerde undtagelse kan anvendes, hvis aktivet har været udnyttet kommercielt i en periode på fem år - med salg til uafhængige - uden en større afvigelse mellem budgettal og faktiske tal end 20 %. Hvis det immaterielle aktiv som overdrages skal bruges i en ny aktivitet eller på et nyt marked, så regnes den 5-årige tidsperiode først fra det tidspunkt, hvor det immaterielle aktiv har været kommercialiseret i forhold til den nye aktivitet eller på det nye marked.

I TPG 6.195 er indeholdt en opfordring til, at skattemyndighederne tillader en MAP-forhandling om løsning af dobbeltbeskatning, der er et resultat af skattemyndighedernes anvendelse af vejledningen om immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte.

OECD har i juni 2018 suppleret den vejledning, som er indeholdt i TPG 6.186-6.195 med nogle praktiske eksempler. Dette supplement er indsat i TPG som et anneks til kapitel VI. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.