Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.6.4 Hvordan værdiansættes immaterielle aktiver

SKAT (nu Skattestyrelsen) udsendte i 2009 en vejledning om værdiansættelse af virksomheder, virksomhedsandele og immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter, "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" (senest genudsendt i 2019).

Denne vejledning kan findes på www.skat.dk under vejledninger til virksomheder. Afsnit 5 om Skattestyrelsens anbefalinger til dokumentation er suppleret i afsnit C.D.11.13 Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt om dokumentation.

Skattestyrelsens vejledning om værdiansættelse indeholder en beskrivelse af de økonomiske værdiansættelsesmodeller samt Skattestyrelsens anbefalinger til, hvordan disse kan anvendes. Skattestyrelsens anbefalinger er mere specifikke, men i overensstemmelse med den overordnede vejledning om værdiansættelse, som nu er medtaget i TPG kap. VI.

I TPG 6.153-6.178 omtales værdiansættelsesmetoder. Se også eksemplerne 27-29 i annekset til kapitel VI. I punkt 6.153 er anført, at ved overdragelser af immaterielle aktiver, hvor det ikke er muligt at finde sammenlignelige immaterielle aktiver, kan forskellige værdiansættelsesmetoder i stedet anvendes til at finde en armslængdepris. Der henvises særligt til anvendeligheden af indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder, herunder beregning af den diskonterede værdi af fremtidige indkomststrømme eller cash flows (dcf-metode) ved udnyttelsen af det immaterielle aktiv.

Værdiansættelsesmetoderne skal anvendes i overensstemmelse med principperne i TPG's øvrige kapitler. Det er ikke hensigten at give en udførlig vejledning til anvendelsen af værdiansættelsesmetoder i TPG. Det anerkendes imidlertid, at værdiansættelsesmetoder, der anvendes i overensstemmelse med TPG, i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, i overensstemmelse med gode værdiansættelsesprincipper og med vurdering af de forudsætninger, som værdiansættelsen baseres på, kan være nyttige redskaber i en transfer pricing analyse.

I TPG 6.157 er beskrevet, at der findes flere varianter af værdiansættelsesmetoder, der er baseret på den diskonterede værdi af det fremtidige cash flow af et eller flere immaterielle aktiver, der er overdraget. Endvidere beskrives, at man - afhængig af sagens faktiske omstændigheder - skal tage hensyn til begge parters perspektiv ved opgørelsen af det diskonterede forventede cash flow ved udnyttelse af det immaterielle aktiv. Der skal foretages een samlet værdiansættelse.

TPG 6.158-6.178 indeholder korte kommentarer til de forskellige parametre, der indgår i en metode, baseret på den diskonterede værdi af de fremtidige cash flows. Der er indeholdt kommentarer til validiteten af de budgetterede tal, vækstfaktorer, diskonteringsfaktoren, terminalværdier og forudsætninger vedrørende skatter. Alle parametre, der indgår i en værdiansættelsesmetode, skal begrundes og dokumenteres.

I TPG 6.179-6.180 kommenteres skatteyders valg af betalingsform i forbindelse med overdragelse af et immaterielt aktiv. I overdragelser mellem uafhængige parter vælges i nogle situationer en engangsbetaling og i andre situationer en løbende betaling, eventuelt af variabel størrelse. Forbundne parter har samme valg, men det er klart at størrelsen af betalingen afhænger af formen - størrelsen af en engangsbetaling skal for eksempel tage hensyn til en positiv forventning til den fremtidige indtjening, men indeholder også et element af risiko.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.