Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.1.2.2.4 Trin 4: Tolkning af oplysninger fra trin 1 - 3

Trin 4 består i at fortolke oplysningerne fra trin 1-3 og på den baggrund vurdere, om den kontraktlige påtagelse af risiko er i overensstemmelse med parternes adfærd, og om den part der har risikoen ifølge kontrakten, også udøver kontrol over risikoen, og har den finansielle kapacitet til at bære de eventuelle negative konsekvenser af risikoen.

Fortolkningen i trin 4 skal vurdere og fastlægge:

  1. om den kontraktlige påtagelse af risiko er i overensstemmelse med parternes adfærd efter principperne herom i TPG, afsnit D.1.1. Se herom C.D.11.3.1.1 Vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten.

  2. om den part, der skal modtage eller bære resultaterne af risikoen, som fastlagt under (i), også udøver kontrol over risikoen og har den finansielle kapacitet til at bære eventuelle negative resultater af risikoen.

Hvis den kontraktlige påtagelse af risiko er i overensstemmelse med parternes adfærd, og den part, der skal modtage eller bære resultaterne af risikoen, også udøver kontrol over risikoen og har den finansielle kapacitet til at bære eventuelle negative resultater af risikoen, kræves der ingen yderligere analyse ud over trin 4 (i) og (ii) til at fastlægge påtagelsen af risiko.

I forhold til eksempel 1 og 2, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko, kan det konstateres, at de forbundne parters adfærd er i overensstemmelse med kontrakten. Parterne udøver kontrol over de risici, som de har i forhold til kontrakterne, og parterne har også den finansielle kapacitet til at bære eventuelle negative resultater af de risici, som de kontrollerer. Trin 4 er derfor opfyldt, og der er derfor ikke behov for at overveje trin 5. Det næste skridt vil derfor være at prisfastsætte transaktionerne i henhold til trin 6. Se TPG 1.87.

Er der forskelle mellem kontraktvilkårene vedrørende risiko og parternes adfærd, så skal parternes adfærd og finansielle kapacitet til at bære risiko normalt lægges til grund ved placeringen af risiko. Se TPG 1.88 - 1.90.

Hvis de forhold der er lagt til grund i eksempel 1 i forrige afsnit forbliver de samme, bortset fra at kontrakten mellem selskab A og selskab B allokerer udviklingsrisikoen til selskab B, og hvis analysen af parternes adfærd viser, at den kontraktlige allokering af risiko bliver fulgt, så skal selskab B ifølge kontrakten modtage eller bære resultatet af udviklingsrisikoen. Men da selskab B ingen mulighed har for at vurdere udviklingsrisikoen og heller ikke kan træffe beslutninger om selskab A's aktiviteter, kan selskab B ikke kontrollere udviklingsrisikoen. Selvom udviklingsrisikoen ifølge kontrakten ligger hos selskab B, så kontrolleres udviklingsrisikoen af selskab A.

Når den part, der ifølge kontrakten har risikoen, ikke samtidig kontrollerer risikoen, så er næste skridt at allokere risikoen efter vejledningen under trin 5. Se herom TPG 1.91.

I eksempel 3, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko, vil analysen under trin 4(i) vise, at selskab A's påtagelse af udnyttelsesrisikoen er i overensstemmelse med den kontrakt, der er indgået med selskab C. Men af analysen under trin 4(ii) fremgår det, at selskab A ikke kontrollerer den risiko, som selskabet har ifølge kontrakten. Under trin 4(ii) kan det derfor konstateres at selskab A, som i overensstemmelse med kontrakten modtager resultaterne af risikoen, ikke kontrollerer risikoen herved. Yderligere analyse er derfor nødvendig under trin 5. Se TPG 1.92.

Af TPG 1.93 fremgår det, at analysen under trin 3 i nogle tilfælde kan indikere, at mere end en part er i stand til at udøve kontrol over en risiko. Er den part der kontraktligt har risikoen (som analyseret under trin 4 (i)), den eneste der faktisk udøver kontrol over risikoen, gennem beslutningstager-funktioner, så er det den part, der ifølge kontrakten har risikoen, som også skal anses at kontrollere risikoen.

Hvor den part der påtager sig en risiko (som analyseret i trin 4 (i)), også kontrollerer denne risiko, er alt der resterer at vurdere under trin 4 (ii), om denne part også har den finansielle kapacitet til at bære risikoen. Hvor det er tilfældet, så påvirker det forhold, at andre parter også kan udøve kontrol over den samme risiko, ikke førstnævntes parts påtagelse af denne risiko, og trin 5 skal derfor ikke overvejes. Se TPG 1.94.

Hvis to eller flere parter i transaktionen påtager sig en bestemt risiko (som analyseret under trin 4 (i)), og de sammen kontrollerer risikoen, og begge har den finansielle kapacitet til at bære deres del af risikoen, så skal risikoen hos begge parter respekteres. Eksempler herpå kan omfatte kontraktlig påtagelse af udviklingsrisiko under en transaktion, hvor parterne har aftalt i fællesskab at bære omkostningerne ved at udvikle et nyt produkt. Se TPG 1.95.

Hvis det konstateres, at den part, som påtager sig risikoen som analyseret under trin 4 (i), enten ikke kontrollerer risikoen eller ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, så skal analysen beskrevet under trin 5 udføres. Se TPG 1.96.

Se også

TPG kap. I, afsnit D.1.1.

Eksemplet i TPG 1.89.

Afsnit C.D.11.3.1.1 Vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten De kontraktlige vilkår for transaktionen

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.