Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.1.2.3.2 Personer

Fysiske personer

Fysiske personer omfattet af LL (ligningsloven) § 2 vil typisk være aktionærer, anpartshavere og selvstændigt erhvervsdrivende med en personlig tilknytning til landet i form af bopæl eller et længerevarende ophold i Danmark. Det er ikke en betingelse, at personen har dansk statsborgerskab. Også begrænset skattepligtige fysiske personer kan være omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2, hvis de udøver et erhverv med et fast driftssted i Danmark.

Bemærk

En fysisk person kan ikke være underlagt bestemmende indflydelse i LL (ligningsloven) § 2's forstand. En fysisk person kan derfor kun være omfattet af LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 2, 4, 5 og 6.

Eksempler

De følgende eksempler viser, at transaktioner mellem fysiske og juridiske personer er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2, når en fysisk person har bestemmende indflydelse over en juridisk person. Se LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 2. 

Eksempel 1

Dette eksempel viser, at transaktioner mellem direkte og indirekte ejede selskaber er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Visning af billede: eks1

En fysisk person P, der er skattepligtig til Danmark, har direkte bestemmende indflydelse i selskab D1 og indirekte i D2. Indbyrdes transaktioner mellem P, D1 og D2 er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Eksempel 2

Dette eksempel viser, at der ved bedømmelsen af, om en person har bestemmende indflydelse over et selskab, også medregnes aktier og stemmeandele, som ejes af nærtstående.

Visning af billede: eks2

P1 ejer 25 pct., og ægtefællen P2 ejer 30 pct. af aktierne i et selskab D. Tilsammen ejer ægtefællerne 55 pct. og dermed mere end 50 pct. Transaktioner mellem D og begge ægtefæller er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Eksempel 3

Dette eksempel viser, at en person der ikke har ejerandele mv. i sin ægtefælles selskab, ikke har bestemmende indflydelse i sin ægtefælles selskab. 

 

Ægtefællerne P1 og P2 ejer 100 pct. af aktierne i hvert sit selskab. P1 ejer 100 pct. af aktierne i D1 og P2 ejer 100 pct. af aktierne i D2, der er placeret i udlandet. P1 har bestemmende indflydelse over D1 og P2 har bestemmende indflydelse over D2, og D1 og D2 er koncernforbundne. Selvom P1 og P2 er nærtstående, har P1 ikke bestemmende indflydelse over D2, og P2 har ikke bestemmende indflydelse over D1, idet P1 og P2 ikke i fællesskab har bestemmende indflydelse over D2 eller D1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.