Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.15.3.8 Afgørende forudsætninger (critical assumptions)

Indhold

Dette afsnit handler om de afgørende forudsætninger (critical assumptions), som knytter sig til en APA.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er afgørende forudsætninger (critical assumptions).
  • Hvad sker der, hvis critical assumptions ikke længere opfyldes.
  • Årlig APA-orientering.

Hvad er afgørende forudsætninger (critical assumptions)

Da APA'er oftest vil bestå i en beskrivelse af den accepterede transfer pricing-metode mv. over en flerårig periode, vil der til sådanne aftaler være knyttet nogle såkaldte afgørende forudsætninger, på engelsk kaldet critical assumptions. Da det engelske udtryk er almindeligt anvendt indenfor transfer pricing, anvendes det også her.

Critical assumptions er ethvert faktum, som er afgørende for, at APA'en fortsat er gældende. Det kan være critical assumptions vedrørende ansøgers forhold, vedrørende 3. mands forhold, vedrørende en branche eller vedrørende generelle økonomiske forhold.

En critical assumption, som ansøgeren selv har indflydelse på, kan fx være virksomhedsstrukturen eller arten og omfanget af funktioner, aktiver og risici. En critical assumption, som ansøgeren selv ingen eller kun lidt indflydelse har på, kan fx være den forventede forretningsvolumen, renteniveauets udvikling eller ny lovgivning inden for det pågældende forretningsområde.

Hvad sker der, hvis critical assumptions ikke længere opfyldes?

Typisk vil det være en del af APA'en, at virksomheden skal orientere skattemyndighederne, hvis en eller flere af de aftalte critical assumptions inden for aftalens gyldighedsperiode ikke længere opfyldes.

Det afhænger af indholdet af APA'en, hvilken effekt en ændring i critical assumptions har for APA'ens fortsættelse. Normalt er konsekvensen, at de to kompetent skattemyndigheder ved yderligere forhandling skal forsøge at nå til en ny enighed. I praksis forventes det fra dansk side og fra de fleste andre skatteadministrationers side, at virksomheden så hurtigt som muligt kontakter de involverede skattemyndigheder for at nå til en afklaring af den fremtidige skattemæssige behandling. Der er ikke noget krav om, at der fortsat skal foreligge en APA, men normalt vil alle parter have en interesse i at justere den allerede indgåede APA på en sådan måde, at den er tilpasset de nye forhold. Der kan også indsættes en decideret pligt til at genforhandle aftalen.

Skattestyrelsen har i de tidligere indgåede aftaler ikke været ude for brud på de fastsatte critical assumptions.

Årlig APA-orientering

En bi-/multilateral APA vil ofte blive afgivet på det vilkår, at der årligt sammen med selvangivelsen, vedlægges en kortfattet nærmere specificeret erklæring på, at de betingelser, som er angivet i APA, fortsat er opfyldte, herunder at de aftalte critical assumptions stadig opfyldes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.