Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.15.3.4 Hvilke transaktioner kan dækkes af en APA

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke typer af transaktioner, som kan dækkes af en APA-ansøgning.

Afsnittet indeholder:

  • Alle typer af transaktioner.
  • Kompleksitet og omfang.
  • Kan Skattestyrelsens kompetente myndighed afvise en APA-ansøgning.

Alle typer af transaktioner

Der kan søges om bi-/multilaterale APA'er for alle typer af kontrollerede transaktioner, som en virksomhed vil foretage, og APA'er kan således principielt ikke afgives for allerede foretagne transaktioner. Se dog afsnit C.D.11.15.3.11 Kan en APA få bagudrettet virkning (roll back) om roll back.

Spørgsmålet kan omfatte en eller flere fremtidige transaktioner/transaktionstyper og kan omfatte ethvert spørgsmål om interne afregningspriser.

Kompleksitet og omfang

Skattestyrelsens kompetente myndighed har ikke sat en nedre grænse for spørgsmålenes kompleksitet, for deres omfang eller for værdien af de transaktioner, der kan spørges om. Enkelte andre lande har visse krav til omfanget eller kompleksiteten af de kontrollerede transaktioner.

Principielt kan en virksomhed anmode om en APA på et hvilket som helst tidspunkt, også efter en skatterevision i virksomheden er begyndt. Skattestyrelsens kompetente myndighed har imidlertid mulighed for at afvise en ansøgning, mens en kontrol eller revision er i gang i virksomheden, eller hvis den kompetente myndighed vurderer, at væsentlige hensyn taler imod at sætte en APA-proces i gang samtidig.

For så vidt angår bi-/multilaterale APA'er kan den situation opstå, at den ene eller begge de kompetente myndigheder vurderer, at virksomhedens ansøgning er for snævert afgrænset. Et svar kan efter de kompetente skattemyndigheders vurdering fx kræve, at flere transaktionstyper eller flere selskaber i koncernen inddrages i APA'en. Hvis ansøgeren enten er uenig i denne vurdering eller ikke ønsker at fremsende supplerende materiale, kan de kompetente skattemyndigheder afvise at indgå en APA.

Det er Skattestyrelsens kompetente myndigheds erfaring, at de skattepligtige ofte ønsker, at alle væsentlige kontrollerede transaktioner omfattes af APA'en, da der ellers ikke opnås sikkerhed mod dobbeltbeskatning. Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvilke transaktioner der skal omfattes af en APA, og det vil ofte være hensigtsmæssigt at drøfte dette på et pre-filing møde.  

Kan Skattestyrelsen kompetente myndighed afvise en APA-ansøgning

Den skattepligtige kan ikke kræve en APA-ansøgning behandlet og forhandlet, og Skattestyrelsens kompetente myndighed kan derfor afvise APA-ansøgninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.