Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.2.3.3.1 Kontraktvilkår

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af alle kontraktvilkår i forhold til den kontrollerede transaktion. Som kontraktvilkår anses alle væsentlige betingelser og vilkår vedrørende fordelingen af konkrete forpligtelser, rettigheder, risici mv. mellem parterne i forhold til den konkrete transaktion.

Er der mundtlige og/eller implicitte vilkår og betingelser i forhold til de kontrollerede transaktioner eller økonomiske forbindelser mellem parterne, så skal de i princippet også medtages i beskrivelsen af kontraktvilkår. Det bemærkes dog herom, at det senere hen kan være vanskeligt at bevise eksistensen af sådanne ikke nedskrevne vilkår og betingelser eller en særlig implicit forståelse af aftalevilkår mellem forbundne parter. Skattestyrelsen anbefaler derfor, at aftalevilkår og parternes rettigheder og forpligtelser mv. i forhold til de kontrollerede transaktioner og økonomiske forbindelser altid fremgår af skriftlige aftaler mellem de forbundne parter.

Kontraktvilkår kan eksempelvis være fordeling af indtjening og udgifter, betaling, specifikke leverings- og betalingsbetingelser, valutarisiko, garantiforpligtigelser, varelagerrisiko, kreditrisiko osv.

Betingelser og vilkår, der afviger fra, hvad der er normalt for branchen eller virksomheden, er særligt relevante og skal derfor beskrives mere udførligt end andre betingelser og vilkår.

Overensstemmelse i forhold til funktions- og risikoanalysen

Der skal som udgangspunkt være overensstemmelse mellem beskrivelsen af kontraktvilkår og den fordeling af funktioner, aktiver og risiko der er beskrevet i funktions- og risikoanalysen.

Skriftlige aftaler og kontrakter med vilkår, som afviger fra hvad der står i funktions- og risikoanalysen, skal beskrives særskilt.

Aftaler, hvor det skriftlige indhold i kontrakten ikke stemmer overens med den faktiske transaktion, skal også beskrives.

SKAT anbefaler, at der udarbejdes skriftlige aftaler vedrørende kontrollerede transaktioner og økonomiske forbindelser, så det i videst muligt omfang undgås, at der efterfølgende opstår bevismæssig tvivl om en aftales eksistens eller indhold.

Se også

Afsnit C.D.11.3.1.1 Vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten.

Se også TPG 1.42 - 1.50.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.