Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.11.3 Dokumentation

Skattepligtige, der har et fast driftssted, er omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten i hhv. SKL (skattekontrolloven) § 38 og § 39. Se afsnit C.D.11.13 Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt om de generelle krav til dokumentation.

Derudover er der særlige krav til dokumentationsmaterialet, som følge af, at der skal udarbejdes en særlig funktionsanalyse (funktions- og faktumanalyse).

På grund af betydningen af tildeling af aktiver og risici, for fastlæggelsen af både det faste driftssteds fortjeneste samt en passende finansieringsstruktur, er det nødvendigt, at det kan dokumenteres, hvordan aktiver er tildelt, risici målt (eller hvorfor det ikke er anset for nødvendigt at måle risici) samt hvordan tildelingen af fri kapital og renteomkostninger mv. er sket.

Dokumentation for en intern handel er relevant for, at en intern handel, herunder karakteren af en handel, kan anerkendes under første trin af AOA'en.

Se også

  • Afsnit C.D.11.11.1.3.2.1 Første trin i OECD's metode (AOA) Første trin i OECD's metode (AOA), hvor funktions- og faktumanalysen er beskrevet.
  • PE-rapportens Del 1 afsnit D-2 for vejledning om udarbejdelse af en skattebalance for et fast driftssted, herunder om tildeling af kapital samt måling af aktiver og risici for tildeling af kapital.

"Interne handler" (transaktioner) indenfor samme juridiske enhed, har ingen juridiske konsekvenser for virksomheden. I mangel af fx juridisk bindende kontrakter, vil det være nødvendigt på anden måde at kunne dokumentere, at en handel er gennemført.

Virksomheden skal klart kunne påvise, at en handel (intern transaktion) er gennemført, for at den kan anerkendes. Dette kan indebære, at virksomheden må lave grundigere undersøgelser, for at skabe den nødvendige dokumentation.

Regnskabsmæssig registrering og samtidig dokumentation, der viser en handel, der overfører økonomisk signifikante risici, ansvar og goder, vil være et nyttigt udgangspunkt for dokumentationsmaterialet.

I forholdet mellem et fast driftssted og den øvrige del af samme juridiske enhed, er det således ikke alene prisfastsættelsen, der skal dokumenteres, men også selve eksistensen samt karakteren mv. af en intern handel, samt tildelingen af aktiver, risici, og kapital mv.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.