Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Under hvilke betingelser kan et selskab få nedsat den ordinære acontoskat?

C.D.10.4.6 Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at få nedsat den ordinære acontoskat.

Afsnittet indeholder:

Ansøgning

Hvis selskabet forventer, at indkomstforholdene i indkomståret vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet anmode om, at den ordinære acontoskat nedsættes under hensyn til selskabets oplysninger om forventede indkomstforhold. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 C.

Selskabet anmoder om nedsættelse via TastSelv Erhverv inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat henholdsvis 20. marts og 20. november. Når selskabet nedsætter rater, er det ensbetydende med, at selskabet søger om nedsættelse af ordinære acontorater, og Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation herfor.

Særskilt anmodning om nedsættelse af rate 2 kan fremsættes efter forfaldstidspunktet for 1. rate.

Ansøgning om at få nedsat ordinære acontoskatterater kan kun under særlige omstændigheder fremsættes efter raternes forfaldstidspunkt.

Dokumentation

Selskabet kan ikke få nedsat den ordinære acontoskat til et mindre beløb end det, som selskabet sandsynligvis skal betale i indkomstskat for det pågældende indkomstår.

Det betyder, at det er selskabet, der på forlangende skal kunne dokumentere sandsynligheden for en lavere forventet indkomst. Det vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt at henvise til de senest foreliggende regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om underskud fra tidligere år.

Efterfølgende frivillig acontoskat og opskrivning af rater

Efter Skattestyrelsen opfattelse er det en betingelse for at få tilladelse til at nedsætte de ordinære rater, at der ved efterfølgende frivillig indbetaling foretages opskrivning af den/de nedsatte rate(r).

Frivillig acontoskat senest 20. marts benyttes til at opskrive 1. ordinære rate til det oprindeligt fastsatte beløb. Det eventuelle resterende beløb betragtes som frivillig marts-indbetaling med den følge, at selskabet får tillæg efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 6. Satsen i 2020 er 0 pct.

Frivillig indbetaling foretaget efter 20. marts, men senest 20. november, benyttes til at opskrive den ordinære rate 2 til det oprindeligt fastsatte beløb. Det eventuelle resterende beløb betragtes som frivillig november-indbetaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.