Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.10.4.10.1 Introduktion til reglerne om opløsning og ophør af skattepligt

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med opløsning og ophør af skattepligt. Reglerne illustreres tillige med eksempler, hvor selskabet med forkortet og forlænget indkomstår.

Afsnittet indeholder:

 • Beskrivelse af reglerne
 • Selskaber med forkortet og forlænget indkomstår.

Beskrivelse af reglerne

I forbindelse med opløsning og ophør af skattepligt fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 1.

Likvidator eller selskabets ledelse skal indsende en anmeldelse til Skattestyrelsen, der skal indeholde en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Anmeldelsesfristen er som udgangspunkt en måned fra opløsningen mv. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, 1. pkt.

Hvis fristen for at anmelde opløsningen mv. udløber inden udløbet af oplysningsfristen for det nærmest forudgående indkomstår, afkortes oplysningsfristen til udløbet af anmeldelsesfristen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, 3. pkt.

Hvis Skattestyrelsen giver tilladelse til at afvige fristen for at anmelde selskabets opløsning mv. efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, 4. pkt., medfører dette ikke, at fristen for indbetaling uden restskattetillæg forlænges tilsvarende.

Selskaber med forkortet og forlænget indkomstår

For selskaber mv. med kalenderårsregnskab og fremadforskudt regnskabsår (dvs. slut i perioden 1/1 - 31/3) kan ovennævnte anmeldelsesregler illustreres således:

Eksempel 1

Forkortet indkomstår:

 • Et selskab har kalenderåret som indkomstår.
 • Selskabet skal sædvanligvis indsende oplysningsskema senest 30. juni i det efterfølgende kalenderår.
 • Selskabet opløses 30. marts 2011.
 • Selskabet skal indsende oplysningsskema for indkomståret 2010 (ordinær periode) og indkomstopgørelse for den forkortede periode i 2011 inden en måned efter opløsningsdatoen efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, 3. pkt. efter stk.1.
 • Årsopgørelsen vil sædvanligvis blive udsendt ca. 1. juni 2011.
 • Restskatten for 2010 og 2011 forfalder til betaling den 1. juli 2011 med sidste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Virkningen heraf for selskaber med forlænget indkomstår - bagudforskudt regnskabsår - kan illustreres således:

Eksempel 2

Forlænget indkomstår - selskaber med bagudforskudt indkomstår:

 • Et selskab har regnskabsperiode 1/5 2010 - 30/4 2011.
 • Selskabet skulle sædvanligvis indsende oplysningsskema senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning dvs. 31/10 2011.
 • Selskabet opløses 31/7 2011.
 • Selskabet skal indsende oplysningsskema, der omfatter perioden 1/5 2010 - 31/7 2011, senest én måned efter opløsningsdatoen, dvs. 31/8 2011 efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 2.
 • Årsopgørelsen udsendes sædvanligvis primo september 2011.
 • Restskatten forfalder til betaling den 1. oktober 2011 med senest rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Der opkræves tillæg af restskat efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 4, 3. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.