Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes et anpartsselskab? Hvordan beskattes et aktieselskab? Hvor meget skal et selskab betale i udbytteskat?

C.D.10.1.2 Skatteprocenter

Indhold

Dette afsnit beskriver skatteprocenterne for de forskellige skattesubjekter og skatteobjekter.

Afsnittet indeholder:

  • Fuldt skattepligtige
  • Begrænset skattepligtige
  • Kooperationsbeskattede
  • Fondsbeskattede.

Fuldt skattepligtige

Indkomstskatten for selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, bortset fra andelsforeninger, er 22 pct. (2021-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1.

Indkomst omfattet af KULBRL § 4, stk. 1 og 2, er satsen 25%. Se SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1, 2 pkt.

Begrænset skattepligtige

Indkomstskatten for udenlandske selskaber og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, b og f, er 22 pct. (2021-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 21.

Udbytter og afståelsessummer

Der betales en endelig skat på 22 pct. (2021-niveau) af udbytter og afståelsessummer, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk.1, herunder udbytter mv., der går til et fast driftssted her i landet. Denne skat indeholdes efter KSL (kildeskatteloven) § 65 eller betales efter KSL (kildeskatteloven) § 65 A, stk. 1.

Det udloddende danske selskab fortsat pligt til at indeholde 27 pct. ved udlodningen af udbytte. Se KSL (kildeskatteloven) § 65. Den udenlandske udbyttemodtager må derfor efterfølgende tilbagesøge det for meget indeholdte beløb.   

Arbejdsudleje

Indtægter ved arbejdsudleje er skattepligtige indtægter efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra e, og der skal betales en skat på 30 pct. af bruttoindtægten efter KSL (kildeskatteloven) § 65 B.

Royaltyindtægter

Royaltyindtægter er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra g, og skatten er på 22 pct. af den modtagne royalty efter KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 1.

Der kan fastsættes regler om, at der enten slet ikke skal indeholdes skat, eller at der skal indeholdes med en sats, der er mindre end 22 pct., hvis Danmark og den stat, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende, i en DBO har aftalt, at royaltybetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 22 pct. Se KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 2.

Bruttobeskatning

Skatten på

  • 22 pct.  ved beskatningen af udbytter og afståelsessummer
  • 30 pct. ved beskatning af indtægter ved arbejdsudleje og
  • 22 pct. ved beskatning af royaltyindtægter

er en bruttobeskatning, så det modtagende selskab ikke får fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelsen af de pågældende indtægter, ligesom der ikke kan fradrages udgifter ved anden begrænset skattepligtig virksomhed.

Den skat, som betales af udenlandske selskaber, der er begrænset skattepligtige her til landet efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, nedsættes eller bortfalder, hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor det udenlandske selskab er hjemmehørende.

De befuldmægtigede i Danmark for selskaber med begrænset skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, er medansvarlige for skattens betaling. Se SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 4.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.10.5 om beskatning udbytteindtægter hos begrænsede skattepligtige
  • C.D.8.10.7 om beskatning af indtægter ved arbejdsudleje
  • C.D.8.10.9 om beskatning af royaltyindtægter.

Kooperationsbeskattede

Skatten er 14,3 pct. af den skattepligtige indkomst for andelsforeninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, hvis indkomst opgøres på grundlag af foreningens formue. Se SEL (selskabsskatteloven) § 19.

Skatten er dog 22 pct. (2021-niveau) af indkomst, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32 (CFC-indkomst), men det er samtidig bestemt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal beskattes med 14,3 pct., ikke skal medregnes den del af andelsforeningens formue, som består af aktier i selskaber, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32.

Skattepligtig formuetilvækst, som er nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 5 B, stk. 4, beskattes ved udlodningen med 50 pct. dvs. ved overgang til anden beskatning en andelsbeskatning. Se SEL (selskabsskatteloven) § 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.D.8.7 Andelsforeninger om andelsbeskatning.

Fondsbeskattede

Indkomstskatten for fonde og foreninger mv., som er omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, er 22 pct. (2021-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 11.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.