Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.9.1 Konkursskattelovens område

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilke situationer konkursskattelovens regler gælder.

Afsnittet indeholder:

  • Konkursskattelovens anvendelse
  • Skattemæssige virkninger af konkurs
  • Dødsboer.

Konkursskattelovens anvendelse

Konkursskatteloven anvendes på visse skatteforhold i forbindelse med konkurs, herunder opgørelse af konkursindkomst og begrænsning af underskudsfremførsel mv.

Loven gælder ikke for:

  • Frivillig akkord i konkurs
  • Tvangsakkord i konkurs
  • Gældssanering i konkurs.

KKSL (konkursskatteloven) § 5 og § 13 om konkursboer, der sluttes efter KL § 144, gælder dog i disse tilfælde.

Bemærk

Reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord er ophævet med lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion mv.). Ændringerne i konkursloven betyder, at reglerne om anmeldt betalingsstandsning, akkord og forhandling om tvangsakkord er erstattet af et nyt regelsæt om rekonstruktion af insolvente, men levedygtige selskaber. Disse ændringer er pt. ikke indarbejdet i konkursskatteloven.

Udenlandske konkurser, der tillægges retsvirkning her i landet efter KL § 6, er ikke omfattet af reglerne i konkursskatteloven bortset fra reglerne i § 4 og § 12 om begrænsning af retten til at fremføre underskud.

Se KKSL (konkursskatteloven) § 1.

Skattemæssige virkninger af konkurs

Konkursskatteloven indebærer, at skattemæssige underskud fra tiden før konkursen ikke kan fratrækkes efter dette tidspunkt. Formålet er at hindre fradrag for udgifter, der aldrig betales.

Den almindelige måde at slutte et konkursbo på er at opgøre boets aktiver og udlodde disse til kreditorerne efter reglerne i konkursloven.

Indkomst, som omfattes af konkursen, beskattes efter konkursskatteloven, og konkursskattelovens regler afgør, om indkomsterne enten er skattefrie eller skattepligtige. Afgrænsningen af konkursindkomsten er fastlagt i KKSL (konkursskatteloven) § 3 for selskaber, fonde og foreninger mv. og KKSL (konkursskatteloven) § 7 for fysiske personer.

Konkursindkomst skal som hovedregel ikke beskattes. Se nærmere afsnit C.C.9.2 Fælles regler for selskaber og personer om skattepligt under konkurs om konkurs og skattepligt.

Dødsboer

Konkursbeskatning for insolvente dødsboer er ophævet, hvor dødsfaldet sker den 1. juli 2008 eller senere. Herefter skal reglerne om skattefrie dødsboer anvendes. Tilsvarende gælder ved skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live, når anmodningen om skifte indgives den 1. juli 2008 eller senere.

Se afsnit C.E.3.6 Insolvente dødsboer om insolvente dødsboer.

For dødsfald, der sker før den 1. juli 2008, gælder de tidligere regler i KKSL (konkursskatteloven) §§ 13A-13H. Se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2008-2, afsnit E.L.1.5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.