Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.8.1 Kort om arbejdsmarkedsbidragsloven

Indhold

Dette afsnit handler om ikrafttrædelsen og formålet med arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven).

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Formål med arbejdsmarkedsbidragsloven.

Lovgrundlag

Der henvises i afsnittet til arbejdsmarkedsbidragsloven (AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven)). Se lov nr. 471 af 12. juni 2009 med senere ændringer.

Den tidligere arbejdsmarkedsbidragslov blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2011. xSe AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 8, stk. 2.x

Den gældende arbejdsmarkedsbidragslov har virkning fra og med indkomståret 2011. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 8, stk. 1.

Det betyder, at den tidligere arbejdsmarkedsbidragslov havde virkning frem til tidspunktet for begyndelsen af indkomståret 2011, hvilket også gjaldt for personer med forskudt indkomstår. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 8, stk. 3.

Arbejdsmarkedsbidragsloven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 9.

Reglerne i kildeskatteloven og i opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, hæftelse med videre gælder også ved indeholdelse og opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 7.

Se også

Se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2010-2, afsnit E.B.8 om den tidligere arbejdsmarkedsbidragslov.

Formål med arbejdsmarkedsbidragsloven

Med den gældende arbejdsmarkedsbidragslov er arbejdsmarkedsbidraget blevet en skat, se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 1.

Forslaget til loven blev fremsat den 22. april 2009 som L 196, 2008-09. Af bemærkningerne fremgår det blandt andet, at loven har til formål at skabe større overensstemmelse mellem betaling af arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed.

Det skete ved at afskaffe forskellige fritagelser, som under den tidligere lov kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, men som det er vanskeligere at begrunde nu, hvor arbejdsmarkedsbidraget er en skat. Det drejer sig om:

  • Fritagelse for personer, som bl.a. efter EU-reglerne er socialt sikret i udlandet
  • Indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte
  • Indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder i udlandet og fast ejendom i udlandet
  • Honorarindkomster med videre, som hverken kan knyttes til personligt arbejde eller til selvstændig virksomhed.

Med den nye arbejdsmarkedsbidragslov var det derfor ikke længere muligt at få fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag som følge af, at man er socialt sikret i udlandet, da bidraget nu var blevet en skat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.