Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.7.2.9 Dødsboer og virksomhedsomdannelse

Indhold

Dette afsnit beskriver en omdannelse til et selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, hvor virksomheden drives af et dødsbo.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omdannelsesdatoen
  • Aktiernes eller anparternes værdi
  • Succession
  • Flere ejere
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven kan også ske, hvor virksomheden drives af et dødsbo. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 2, stk. 1, nr. 1.

Dødsboet indskyder virksomheden i selskabet. Efter omdannelsen indgår virksomhedens aktiver og passiver ikke længere i boet, men derimod værdien af aktierne eller anparterne.

Omdannelsesdatoen

Hvis virksomheden drives af et dødsbo, gælder det tilsvarende, at omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdagen for sidste årsregnskab i den personligt ejede virksomhed. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 3, stk. 1. Dermed kan dødsboet anvende dagen efter udløbet af afdødes sidste indkomstår som omdannelsesdato. Selskabets første regnskabsår skal udgøre 12 måneder. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 3, stk. 2. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan selskabets første regnskabsperiode efter tilladelse fra Skattestyrelsen omfatte en anden periode. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 3, stk. 3.

Omdannelse med tilbagevirkende kraft gælder også for dødsboer. Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter den dato, der er anført i VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 3. Hvis ejeren er et dødsbo, skal omdannelsen finde sted senest 6 måneder efter dødsfaldet, dog med den undtagelse, at hvis boets behandlingsmåde først afgøres senere end 4 måneder efter dødsfaldet, skal omdannelsen finde sted senest 2 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Dermed sker der en forlængelse af fristen for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer

Aktiernes eller anparternes værdi

Ved omdannelsen erhverver dødsboet aktier eller anparter for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsestidspunktet. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4 og afsnit C.C.7.2.5 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver om opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver.

Afdødes opsparede overskud efter virksomhedsskatteloven kan ikke indgå i anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne, idet der efter dødsboskatteloven skal foretages en endelig beskatning i boet. Se SKM2012.256.SR.

Succession

En udlodningsmodtager kan kun succedere i aktier eller anparter fra en skattefri virksomhedsomdannelse, der er foretaget af dødsboet, hvis de almindelige betingelser for succession er opfyldt. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 36. Dette betyder bl.a., at hvis dødsboet er fritaget for beskatning efter DBSL (dødsboskatteloven) § 6, vil en udlodningsmodtager aldrig kunne succedere i de udloddede aktier eller anparter.

Hvis aktierne eller anparterne udloddes fra dødsboet med succession, anses de for erhvervet af udlodningsmodtageren til de værdier, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4 og afsnit C.E om dødsbobeskatning.

Flere ejere

Hvis virksomheden, som skal omdannes, er et interessentskab, hvoraf én af interessenterne er et dødsbo, skal den anden interessent eller de interessenter, som er i live, følge fristerne for dødsboet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.256.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at konto for opsparet overskud kunne indregnes i den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne i B Ejendomme ApS i forbindelse med en omdannelse af et dødsbo efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.

Bestemmelsen i DBSL (dødsboskatteloven) § 24, efter sin ordlyd og sammenholdt med § 22, gør op med, hvorledes der i relation til skattepligtige dødsboer skal forholdes med indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.