Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke regler om underskudsbegrænsning gælder i anpartsprojekter?

C.C.3.1.7.5 Underskudsbegrænsning, anpartsvirksomheder

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven
  • Ophør med anpartsvirksomheden
  • Undtagelse: Godkendte skibsprojekter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis indkomsten i anpartsvirksomheder og udlejningsvirksomheder er omfattet af anpartsreglerne, kan virksomhedens underskud i skattepligtig indkomst, ikke overføres til fradrag i anden skattepligtig indkomst (fx løn) hos ejeren eller dennes ægtefælle. Underskud kan kun fremføres til fradrag i indkomsten i den samme virksomhed i senere indkomstår. Se PSL (personskatteloven) § 13, stk. 6.

Adgangen til at fremføre underskud efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 6, gælder uden tidsbegrænsning, men begrænses, hvis personen bliver erklæret konkurs eller får tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering. Se LL (ligningsloven) § 15.

Modregning af et underskud i positiv indkomst fra samme virksomhed i senere indkomstår kan ske, selvom virksomheden i det senere indkomstår ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Se SKM2003.343.LR.

Forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven

Reglen om underskudsbegrænsning gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningloven. Dette skema giver et overblik:

Hvis ...

Så ...

en person, der ikke allerede driver selvstændig erhvervsvirksomhed, har afskrevet på et aktiv efter reglerne i afskrivningsloven om forskudsafskrivninger, og hvis aktivet skal bruges i en virksomhed, der er omfattet af anpartsreglerne, når det er gjort færdigt,

skal forskudsafskrivningerne fra og med det indkomstår, hvor der er sket forskudsafskrivning, trækkes fra i den indkomst, der skal beskattes efter anpartsreglerne.

der forskudafskrives, og virksomheden først bliver omfattet af anpartsreglerne i et senere indkomstår.

skal forskudsafskrivningerne ikke medregnes i indkomsten, der er omfattet af anpartsreglerne.

Ophør med anpartsvirksomheden

Reglen om underskudsbegrænsning gælder også, hvis anpartsvirksomheder eller udlejningsvirksomheder, der er omfattet af anpartsreglerne, ophører, og hvis anpartsejerne eller udlejerne afstår en anpart eller et aktiv i virksomheden.

Hvis der fremkommer en fortjeneste ved ophøret eller afståelsen, kan tidligere års opsamlede underskud fratrækkes i fortjenesten. Dette skal forstås sådan, at der ved denne opgørelse ikke kan opstå et fradragsberettiget underskud. Der kan altså kun fratrækkes underskud ned til 0 kr.

Undtagelse: Godkendte skibsprojekter

Underskudsbegrænsningen gælder ikke underskud fra skibsvirksomhed, der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren (tidligere Industriministeren). Ministerens adgang til at godkende skibsprojekter med skattemæssig virkning udløb med udgangen af 1993.

En oversigt over godkendte projekter i 1989 findes i cirkulære nr. 15 af 22. januar 1990 om PSL (personskatteloven), pkt. 31. Godkendte projekter i 1990 findes i T & S Nyt 1991, nr. 2, og i 1991 T&S Nyt 1992, nr. 4.

Skibsprojekter godkendt i 1992 og 1993 kan findes i TfS 1994, 457 DEP.

Se også

Se afsnit C.C.3.2.2 Regler og overgangsregler for særlige anpartsvirksomheder. Selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv, der er etableret før den 12. maj 1989 om de særlige regler om selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv, der er etableret før den 12. maj 1989.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2003.343.LR

Modregning af et underskud i positiv indkomst i et senere indkomstår i samme virksomhed kan ske, selvom virksomheden ikke er omfattet af anpartsreglerne i det indkomstår, hvori modregningen sker.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.