Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.2.4.5.1 Afskrivning i forbindelse med forekomster af grus, ler, kalk mv.

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige afskrivning på værdiforringelsen ved brug af forekomster af grus m.m.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivningsgrundlag og -metode
  • Forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi
  • Udgifter til reetablering af arealet.

Se også

Se også afsnit C.C.4.4.1 Jordforekomster og grundforbedringer om jordforekomster og grundforbedringer.

Regel

En ejer af en ejendom, hvor der er forekomster af grus, ler, kalk mv. kan afskrive på den værdiforringelse, der sker ved selve forbruget eller udnyttelsen af forekomsterne. Se AL (afskrivningsloven) § 38.

Opremsningen af forekomster er ikke udtømmende. Reglen gælder fx også forekomster af moler, tørv og brunkul.

Afskrivningsgrundlag og -metode

Afskrivningsgrundlaget er den merpris, som knytter sig til forekomsterne, som ejeren har betalt ved købet af ejendommen.

Hvis der ikke er givet en merpris for forekomsterne ved købet, kan der ikke ske afskrivning.

Afskrivning skal ske på den værdiforringelse af ejendommen, der sker ved selve forbruget eller udnyttelsen af forekomsterne af grus, ler, kalk mv.

Afskrivningen skal ske i takt med værdiforringelsen. Hvis der ikke sker nogen udnyttelse af forekomsterne, kan der ikke afskrives. Se AL (afskrivningsloven) § 38.

Reglen i AL (afskrivningsloven) § 38 giver ikke ret til afskrivning på bygninger på ejendommen, selvom bygningernes værdi kan falde på grund af udnyttelsen af grusforekomsterne mv. Baggrunden for dette er, at bestemmelsen kun giver afskrivningsadgang på den værdiforringelse, der kan henføres til forekomsterne. Hvis bygningerne er afskrivningsberettigede, kan disse afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3 om afskrivning på bygninger.

Forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi

Det er ikke muligt at få fradrag for tab som følge af den vedvarende forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi, der er, efter at udgravningen er afsluttet.

Det skyldes, at der på dette tidspunkt ikke er konstateret et tab, og at der ikke kan være sikkerhed for, at der vil blive et sådant fremtidigt tab. Hvis der opstår et tab ved afståelse af ejendommen, skal tabet behandles efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.

Udgifter til reetablering af arealet

Udgifter til reetablering af arealet kan under visse betingelser afskrives eller trækkes fra i indkomstopgørelsen. Se mere om dette i afsnit C.C.4.4.1 Jordforekomster og grundforbedringer om jordforekomster og grundforbedringer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.