Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.2.3.2.2 Bygningshåndværkere, entreprenører m.fl.

Indhold

Dette afsnit omhandler praksis, hvor spørgsmålet har været, om det arbejde, som bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. har præsteret, kan anses for igangværende arbejde for fremmed regning, og dermed, hvornår vederlaget skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Praksis for, om bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er anset for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen om igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen, hvor regler og praksis for bl.a. bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er omtalt.

Praksis for, om bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er anset for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning

En virksomhed, som modtog affald fra kunder, der til gengæld betalte et beløb til virksomheden, blev anset for indkomstskattepligtig af vederlaget på tidspunktet for modtagelsen af affaldet - og betalingen. Landsskatteretten fandt nemlig, at selskabet allerede ved at modtage affaldet havde ydet det, den var forpligtet til ifølge aftalen, og derfor havde erhvervet et endeligt og ubetinget krav på vederlaget. De omkostninger, som virksomheden efterfølgende havde til sortering, bearbejdelse, salg og slutdeponering, var kunderne uvedkommende og blev anset for almindelige driftsomkostninger, som virksomheden kunne fratrække løbende. Se TfS 1994, 409 LSR.

Eksempel

En vognmand aftaler med en række landmænd at køre roer til en sukkerfabrik for en nærmere fastsat pris pr. kørt, vejet ton. Arbejdet strækker sig henover et årsskifte. Selv om arbejdet først afsluttes fx i januar året efter, anses det ikke for et igangværende arbejde, som først skal indtægtsføres i året efter, når vognmanden har aftalt fast pris pr. kørt ton og det er muligt ved hjælp af vejesedler at opgøre det nøjagtige tilgodehavende pr. 31. december.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1994, 409 LSR

En virksomhed, der modtog affald fra kunder, der ved afleveringen betalte virksomheden herfor, blev ikke anses for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning, fordi den allerede ved at modtage affaldet, havde opfyldt aftalen med kunderne. Det modtagne vederlag skulle derfor indtægtsføres i modtagelsesåret, og de senere driftsomkostninger i forbindelse med efterbehandling af affaldet blev anset for almindelige løbende driftsudgifter.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.