Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Bliver man beskattet som bilsælger ved kørsel i de biler, der skal sælges?

C.C.2.1.4.3 Privat kørsel i salgsbiler

Indhold

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende bilsælger bruger reglerne i virksomhedsordningen, beskattes han af fri bil efter LL (ligningsloven) § 16, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 6. pkt.

Dette afsnit beskriver, hvordan den selvstændigt erhvervsdrivende bilsælger beskattes, når han er uden for virksomhedsordningen og bruger virksomhedens salgsbiler privat. Afsnittet omtaler nærmere, hvilke selvstændigt erhvervsdrivende og hvilke biler, reglen gælder for. Endelig behandles, hvordan man opgør omfanget af brugen og værdiansætter den. Til sidst beskrives, hvordan reglen virker skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

 • Regel.
 • Begrundelse for reglen.
 • Omfattede virksomheder.
 • Omfattede biler.
 • Opgørelse af den private kørsel.
 • Værdiansættelse af den private kørsel.
 • Skattemæssig virkning.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Bilforhandlere, der bruger de biler, som er beregnet til at skulle sælges, beskattes af værdien af den private brug. Se SL (statsskatteloven) § 4 a.

Har bilforhandleren ikke ført løbende regnskab med omfanget af sin private kørsel, ansættes den efter et skøn.

De nærmere regler for skønnet og betingelser findes i Ligningsrådets anvisning. Se TfS 2000,702 LR, som er indarbejdet i de årlige SKM-meddelelser om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. Se fx  SKM2018.593.SKTST for 2019, SKM2019.607.SKTST for 2020 og SKM2020.485.SKTST for 2021.

Begrundelse for reglen

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som er anvendt til erhvervsmæssige formål - nemlig at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i virksomheden - trækkes fra ved indkomstopgørelsen som erhvervsmæssige driftsomkostninger i det aktuelle indkomstår. Efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, er det kun de udgifter, der er medgået til virksomhedens indtjening (omsætningen), dvs. udgifter til årets vareforbrug, lønninger og øvrige omkostninger, der er fradragsberettigede som driftsomkostninger i det aktuelle indkomstår.

Reglen forudsætter, at bilsælgeren har fratrukket alle omkostninger i virksomheden som erhvervsmæssige. Den selvstændige bilsælger skal derfor opgøre værdien af de udgifter, som knytter sig til bilsælgerens private anvendelse.

Omfattede virksomheder

Det er en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende:

 • handler med biler, herunder brugte,
 • ikke har ført kørebog, som kan danne grundlag for at fastslå, hvor meget der er kørt privat i bilerne, og
 • heller ikke kan fremlægge anden form for fyldestgørende dokumentation for omfanget af den private kørsel i bilerne.

Omfattede biler

Bilerne må højst have en salgspris på 300.000 kr. Med andre ord er biler, der har en salgspris på over 300.000 kr., ikke omfattet af reglen.

Bilerne skal indgå i virksomhedens varelager, dvs. være omsætningsaktiver og med andre ord indgå i virksomheden med henblik på at skulle sælges.

Eksempel

En blandet benyttet bil, som bruges i virksomheden, fx til ærindekørsel, og som forhandleren også bruger privat, er ikke et omsætningsaktiv, men et blandet benyttet driftsmiddel, der falder uden for de skitserede regler.

Opgørelse af den private kørsel

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km årligt. Hertil lægges kørsel mellem hjem og arbejde og kørsel til eventuel fritidsbolig eller lignende.

Værdiansættelse af den private kørsel

Værdien af den private kørsel ansættes ved at gange den skønsmæssigt opgjorte private brug på 8.000 km årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde samt kørsel til eventuel fritidsbolig med den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse og skattefri godtgørelse .

Kilometertaksterne er for 2021 følgende:

 • Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,44 kr. pr. km.
 • Kørsel ud over 20.000 km årligt: 1,90 kr. pr. km.

Se § 4 i Bekendtgørelse nr. 1720 af 17. november 2020 om Skatterådets satser for 2021 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.3.3 Erhvervsmæssig befordring, fradrag og godtgørelser om øvrige betingelser for at få skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattemæssig virkning

Den skønnede værdi af privat kørsel i virksomhedens salgsvogn(e), er skattepligtig indtægt for den erhvervsdrivende, nærmere bestemt som overskud af virksomhed, der er arbejdsmarkedsbidragspligtig efter AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 4, stk.1, jf. PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1.

Den erhvervsdrivende bilforhandler kan fuldt ud fratrække samtlige afholdte driftsomkostninger vedrørende den privat benyttede salgsbil.

Bemærk

 • Biler, hvis salgspris overstiger 300.000 kr., er ikke omfattet af anvisningen. Værdien af den private anvendelse af disse biler beskattes efter en konkret vurdering, hvor bl.a. bilens markedsværdi indgår som en væsentlig faktor.
 • Biler, der indgår i virksomhedens driftsmateriel, er ikke omfattet af anvisningen. De behandles som et blandet benyttet driftsmiddel, hvor afskrivninger og omkostninger i øvrigt for den private andel anses for private ikke fradragsberettigede omkostninger. Se SL (statsskatteloven) § 6 a, in fine.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.2.9.2 Bilen indgår i virksomhedsordningen, som beskriver, at selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og kører privat i salgsbiler, beskattes efter LL § 16, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 6. punktum.

Se også afsnit C.A.5.14.1 Firmabil om beskatning af fri bil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.