Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.4.6 Selskabers gevinst og tab på investeringsbeviser mv.

Selskaber skal opgøre gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, efter samme regler som personer. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 A, ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 7, og afsnit C.B.4.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab

Selskaber skal opgøre gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, efter samme regler som aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20, stk. 1, og afsnit C.B.2.3 Selskabers afståelse af aktier.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter samme regler som skattepligtige porteføljeaktier. Reglerne om skattefrihed for datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier gælder ikke for investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20 A, stk. 1, og afsnit C.B.2.3.6 Gevinst og tab ved afståelse af skattepligtige porteføljeaktier .

Er investeringsforeningen/investeringsinstituttet omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 8 om visse investeringsforeninger med mindre end 8 medlemmer er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen/investeringsinstituttet ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke en deltager i investeringsforeningen/investeringsinstituttet er koncernforbundet efter KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20 A, stk. 2.

Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 5 og 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet vider relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdom

SKM2012.390.BR 

Byretten har stadfæstet en tilsidesættelse af et skattearrangement, idet retten efter de foreliggende faktuelle omstændigheder fandt, at der ikke var en sådan realitet forbundet med selskabets låneoptagelse og investering, at dispositionerne kunne tillægges skattemæssig betydning. Skatteministeriets selvstændige påstand om ændring af selskabets skatteansættelse for et senere indkomstår blev ikke taget til følge, da fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ikke var overholdt.

 

Skattestyrelsen

SKM2010.783.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20 A.

 

SKM2010.193.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20 A..

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.