Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

På hvilket tidspunkt skal udbytte beskattes? Hvonrå skal ekstraordinært udbytte beskattes? På hvilket tidspunkt beskattes en maskeret udlodning?

C.B.3.2 Hvornår skal udbytte beskattes?

Indhold

Dette afsnit beskriver hvornår udbytte skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Beskatningstidspunktet
 • Dispensationsregler.

Beskatningstidspunktet

Beskatning af udbytte sker efter retserhvervelsesprincippet. Det betyder at aktionæren skal medtage udbyttet i indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet.

Det nærmere beskatningstidspunkt afhænger af hvilket udbytte der er tale om:

   1. Ordinært udbytte
   2. A conto udbytte
   3. Maskeret udbytte
   4. Maskeret udlodning

Ad a. Ordinært udbytte

Ordinært udbytte skal medtages i indkomsten i det år hvor udbyttet er deklareret på generalforsamlingen. Selve udbetalingstidspunktet er uden betydning for beskatningstidspunktet.

Dette betyder, at selv om udbytte først kan kræves udbetalt året efter at det er deklareret, skal det beskattes i det år det deklareres. 

Ad b. A conto udbytte.

A conto udbytte skal medtages i indkomsten i udbetalingsåret.

Ad c. Maskeret udbytte

Maskeret udbytte i form af en aktionærs helt eller delvise vederlagsfrie rådighed over selskabets aktiver og ydelser beskattes i det indkomstår, hvor det er anset for at være til rådighed for hovedaktionæren, eller hovedaktionæren har erhvervet ret hertil. Se SL (statsskatteloven) § 4 og LL (ligningsloven) § 16 A stk. 5.

Ad d. Maskeret udlodning

Maskeret udlodning i form af en hovedaktionærs køb af en ejendom fra selskabet til en pris, der ligger under handelsværdien beskattes på realisationstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor salget er foretaget. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 1.

Se også

 • C.B.2.1.2 om principperne for beskatning af gevinst og tab på aktier
 • C.B.3.5.4 om beskatningstidspunktet for enkeltstående udlodninger.

Dispensationsregler

Der er mulighed for at opnå dispensation, så udbytte i en række tilfælde behandles efter reglerne om gevinst og tab ved salg af aktier. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3. nr. 2.

Muligheden for dispensation omfatter:

 • Beløb der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af kapitalen i et aktie- eller anpartsselskab og som ikke er under likvidation. Gevinst eller tab ved udlodningen behandles i så fald efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier mv. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra b.
 • Udlodning af likvidationsprovenu, der foretages forud for det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses. Hvis der i særlige tilfælde gives tilladelse til at sådanne udlodninger behandles efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra a.

Se også

 • C.B.2.10.1 om udlodning af likvidationsprovenu
 • C.B.2.10.2 om udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.