Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.2.9.2 Ikke indbetalt selskabskapital

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier som følge af ikke indbetalt selskabskapital.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens baggrund og formål
  • Fra hvornår har reglen virkning?

Regel

Der er i selskabsloven indført mulighed for, at der ikke sker fuld indbetaling af selskabskapitalen. Se selskabslovens § 33. Hermed stifter kapitalejeren en gæld, svarende til den ikke indbetalte selskabskapital.

Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet ved stiftelsen af fordringen, med et beløb svarende til det, fordringen er nedskrevet med. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 1.

Anvendes lagerprincippet på de aktier, hvor anskaffelsessummen skal nedsættes efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 1, nedskrives aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse i det år, hvor fordringen nedskrives. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 2. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 2.

Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 24 A og afsnit C.B.1.6 Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A.

Der sker ikke underskudsbegrænsning efter SEL (selskabsskatteloven) § 12 A, når gælden vedrørende ikke indbetalt selskabskapital nedskrives. Se SEL (selskabsskatteloven) § 12 A, stk. 2, nr. 3.

SEL (selskabsskatteloven) § 12 A har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. For tidligere indkomstår gælder reglerne i LL (ligningsloven) § 15. Se § 1, nr. 2, § 2, nr. 11, og § 11, stk. 2, i lov nr. 591 af 18. juni 2012.

Reglens baggrund og formål

Ved vedtagelsen af selskabsloven er der indført mulighed for, at der ikke sker fuld indbetaling af selskabskapitalen. Se selskabslovens § 33. Hermed stifter kapitalejeren en gæld, svarende til den ikke indbetalte selskabskapital.

Selskabsloven er gennemført som lov nr. 470 af 12. juni 2009 - nu lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019.

Bestemmelserne i selskabslovens § 33 er trådt i kraft den 1. marts 2011. Se Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 22. februar 2011.

Der skal til enhver tid være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, dog mindst 40.000 kr. (før 1. januar 2014 mindst 80.000 kr. og i perioden 1. januar 2014 - 14. april 2019 mindst 50.000 kr.). Se selskabslovens § 33, stk. 1 (som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 1367 af 10. december 2013, og § 1 i lov nr. 445 af 13. april 2019).

Ikke indbetalt selskabskapital kan af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på anfordring. Fristen for betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dog ikke kan overstige 4 uger. Se selskabslovens § 33, stk. 2, samt forældelseslovens § 2 a og § 3, stk. 3, nr. 3 (der er indsat ved lov nr. 1622 af 26. december 2013).

Iværksætterselskaber skal have en kapital på mindst 1 kr., og for disse selskaber kan selskabskapitalen alene indskydes i kontanter. I forbindelse med omregistrering kan der dog foretages indskud af andre værdier end kontanter. Se selskabslovens § 357 a, stk. 3, der er indsat ved § 1, nr. 21, i lov nr. 676 af 29. maj 2018 og som er trådt i kraft den 1. juli 2018, samt selskabslovens § 357 c, stk. 1. Iværksætterselskaber skal i deres navn benytte betegnelsen "iværksætterselskab" eller forkortelsen "IVS". Se selskabslovens § 357 a, der er indsat ved § 1, nr. 193, i lov nr. 616 af 12. juni 2013. Reglen er trådt i kraft den 1. januar 2014. Se Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 1385 af 15. november 2013.

Ifølge lov nr. 445 af 13. april 2019 kan der fra den 15. april 2019 ikke længere stiftes iværksætterselskaber eller dannes nye iværksætterselskaber som led i en fusion. Ifølge lovens § 3 skal generalforsamlingen i et iværksætterselskab senest 2 år efter lovens ikrafttræden, dvs. senest 2 år fra den 15. april 2019, beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistrere sig til et anpartsselskab. Sker dette ikke, kan Erhvervsstyrelsen efter nærmere regler foranledige selskabet opløst.  

Selskabslovens §§ 357 a - 357 d er ophævet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 445 af 13. april 2019.  

Baggrunden for reglerne i selskabslovens § 33 er, at det fandtes hensigtsmæssigt at give adgang til at lade tegnet selskabskapital udestå i lighed med reguleringen i de øvrige EU-lande bortset fra Norden. Endvidere ville en lempelse af indbetalingskravet kunne mindske de økonomiske byrder for kapitalejerne uden at tilsidesætte kreditorernes interesser væsentligt, fordi der fortsat gælder en pligt til at indbetale den resterende selskabskapital på anfordring. 

Fra hvornår har reglen virkning?

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A og KGL (kursgevinstloven) § 24 A har virkning fra og med den 1. marts 2011. Se § 14, stk. 2, i lov nr. 254 af 30. marts 2011.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.