Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan fastsættelse værdien af en tegningsret?

C.B.2.5.5 Tegningsretter - Beregning af værdi

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den teoretiske værdi af en tegningsret beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Tegningsrettens kurs er den kurs, til hvilken den tegningsret, der knytter sig til nominelt 100 kr. gamle aktier, handles.

Eksempel på beregning af den teoretiske værdi af en tegningsret

 

Tegningsforholdet angiver, hvor mange nye aktier, der kan tegnes. Hvis tegningsforholdet er 4:1, skal man bruge 4 tegningsretter for at kunne tegne 1 ny aktie.

Tegningskursen er den kurs, som de nye aktier kan tegnes til.

Tegningsrettens kurs er den kurs, som den tegningsret, der knytter sig til 100 kr. gamle aktier, handles til.

Værdien af en tegningsret beregnes som anført nedenfor, hvis kursen på de gamle aktier før udvidelsen er 250, og tegningsforholdet er 4:1

Værdi af nominelt 400 kr. gamle aktier til kurs 250 (400 x 2,5)

1.000 kr.

Tegning af nominelt 100 kr. nye aktier til kurs 105 (100 x 1,05)

105 kr.

Anskaffelsessum for nominelt 500 kr. aktier (1.000 + 105)

1.105 kr.

Gennemsnitsanskaffelseskurs (1.105 kr. / 500 aktier)

221 kr.

Forskellen mellem den gamle kurs 250 og den nye gennemsnitlige anskaffelseskurs 221 udgør tegningsrettens teoretiske kurs (250 - 221). Den faktiske kurs kan imidlertid afvige herfra.

29 kr.

Værdien af den tegningsret, der er knyttet til nominelt 100 kr. gamle aktier, er således (29 x 100)

29 kr.

Værdien af den tegningsret, der knytter sig til nominelt 400 kr. gamle aktier og som giver adgang til tegning af nominelt 100 kr. nye aktier, er derfor (29 x 400)

116 kr.

Udbytte

Udbyttet af en aktie er altid inkluderet i prisen. Finder udvidelsen sted i et selskab - der normalt giver 10 pct. i udbytte - kort før generalforsamlingen, og bærer de nye aktier intet udbytte, trækker man 10 point fra i kursen, inden tegningsrettens værdi beregnes.

Fra tegningsdagen noteres de gamle aktier eksklusive tegningsretten, og kursen vil derfor falde under hensyn til tegningsrettens værdi. De nye aktier optages kun til særskilt notering, hvis de ikke bærer fuldt udbytte for det regnskabsår, der endnu ikke er udbetalt udbytte for.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.