Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Beskattes et selskabs salg af næringsaktier?

C.B.2.3.3 Gevinst og tab ved afståelse af næringsaktier

Selskabers gevinst eller tab på næringsaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om egne aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 10, ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 4, og afsnit C.B.2.3.2 Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier.

Er aktierne samtidigt næringsaktier og datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, medregnes gevinst og tab til den skattepligtige indkomst. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 4.

Se afsnit C.B.2.4.1 Hvad er næringsaktier? og C.B.2.4.2 Specielt vedr. banker mv. om, hvornår aktier anses som næringsaktier.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på næringsaktier efter lagerprincippet og kan ikke vælge realisationsprincippet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 5.

Se afsnit A.A.8.2.1.7 Reguleringer af balanceposter og § 6 og § 9, stk. 7-9, i lov nr. 683 af 8. juni 2017 om tilfælde, hvor selskabet med urette har anvendt realisationsprincippet. 

Aktier, som selskabet ejer på det tidspunkt, hvor den fulde skattepligt til Danmark ophører, og som ikke fortsætter med at være omfattet af skattepligt til Danmark, anses for afstået på fraflytningstidspunktet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 7 og 8, og afsnit C.D.1.5.1.1 Generelle regler om skattepligtens ophør. Ved lov nr. 170 af 26. februar 2014 er der givet adgang for selskaber til efter nærmere regler at få henstand med skattebetalingen, såfremt selskabet er hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eventuelt efter en DBO. Se SEL (selskabsskatteloven) §§ 26 og 27, som er indsat ved lov nr. 170 af 26. februar 2014. Bliver et selskab, der har fået henstand efter denne bestemmelse, skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, sidestilles dette med en afståelse til handelsværdien af de aktiver og passiver, der er omfattet af henstanden efter SEL (selskabsskatteloven) § 26, forudsat at aktiverne og passiverne ikke er eller bliver tilknyttet et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Bliver aktiver og passiver, der er omfattet af henstand efter SEL (selskabsskatteloven) § 26, internt overført til et fast driftssted beliggende uden for EU/EØS, sidestilles dette med en afståelse til handelsværdien på overførselstidspunktet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 27, stk. 4. Vedrørende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, se § 2 i lov nr. 170 af 26. februar 2014. 

>Storbritannien er fra den 1. februar 2020 ikke længere medlem af EU, idet der dog i henhold til artikel 126 i udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien gælder en overgangsperiode indtil den 31. december 2020. Ifølge artikel 127 i udtrædelsesaftalen finder EU-retten anvendelse i overgangsperioden. Fra den 1. januar 2021 kan der derimod ikke længere gives henstand, efter disse bestemmelser, hvis selskabets aktiver er overført til Storbritannien. Se afsnit C.D.1.5.1.1 Generelle regler om skattepligtens ophør og C.D.1.5.3 Udenlandske selskaber og foreninger

Se også<

Se også afsnit C.B.2.4.3 Hvordan beskattes næringsaktier? om opgørelse af gevinst og tab på næringsaktier, herunder reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1-3, om tabsfradragsbegrænsning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.