Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.2.2.3.2.1 Skattemæssig anskaffelsessum på minoritetsaktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993

Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsreglen om anvendelse af handelsværdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum for minoritetsaktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvad er betingelserne for, at skatteyderen kan anvende handelsværdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum?
 • For hvilke aktier kan handelsværdien den 19. maj 1993 anvendes som anskaffelsessum?
 • Hvordan foretages værdiansættelsen?

Regel

Følgende personer kan normalt anvende aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum:

 • Personer der ikke var hovedaktionærer i selskabet den 18. maj 1993 
 • Personer der ikke havde været hovedaktionærer inden for de seneste fem år forud for denne dato.

Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.

Reglen gælder dog ikke for næringsaktier.

Se definitionen på hovedaktionæraktier i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 samt afsnit C.B.2.1.3.2.4 Hovedaktionærer.

Valget skal træffes samlet for alle skatteyderens aktier i hvert selskab. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.

Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4. Tabsfradragsbegrænsningen opgøres ud fra det tab, der er beregnet efter gennemsnitsmetoden. Dvs. først gennemsnitsmetode og derefter tabsfradragsbegrænsning.

Baggrunden for reglen er, at gevinst og tab på aktier før den 19. maj 1993 normalt var skattefri, når aktierne ikke var nærings- eller hovedaktionæraktier, og skatteyderen havde ejet aktierne i tre år eller mere. Reglen sikrer, at gevinst, der er optjent i tiden frem til den 19. maj 1993, fortsat er skattefri, og at tab, der er opstået i tiden frem til den 19. maj 1993, ikke kan fradrages.

Opfylder aktierne betingelserne om skattefrihed for børsnoterede aktier under 100.000 kr.s grænsen, der er erhvervet før den 1. januar 2006, er gevinst og tab skattefri. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44 samt afsnit C.B.2.2.3.1.1 Børsnoterede aktier under 100.000 kr.s grænsen, erhvervet før den 1. januar 2006.

Er der tildelt en syntetisk indgangsværdi som følge af overskridelse af 100.000 kr.s grænsen for børsnoterede aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006, kan eller skal denne værdi anvendes som anskaffelsessum. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 1, og afsnit C.B.2.2.3.1.2 Børsnoterede aktier, hvor der er tildelt syntetisk indgangsværdi.

Hvad er betingelserne for, at skatteyderen kan anvende handelsværdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum?

Handelsværdien den 19. maj 1993 kan kun anvendes som anskaffelsessum, hvis disse betingelser alle er opfyldt:

 • Skatteyderen var ikke hovedaktionær i det pågældende selskab den 18. maj 1993 og havde heller ikke været hovedaktionær i selskabet inden for de seneste fem år forud for denne dato. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4, samt § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992.
 • Gevinst og tab behandles efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 12-14.
 • Aktierne er erhvervet før den 19. maj 1993. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.

For hvilke aktier kan handelsværdien den 19. maj 1993 anvendes som anskaffelsessum?

Aktier, hvor handelsværdien den 19. maj 1993 kan anvendes som anskaffelsessum

Handelsværdien den 19. maj 1993 kan anvendes som anskaffelsessum for følgende aktier mv.:

Aktier, hvor handelsværdien den 19. maj 1993 ikke kan anvendes som anskaffelsessum

Handelsværdien den 19. maj 1993 kan ikke anvendes som anskaffelsessum for følgende aktier mv:

 • Aktier, der var hovedaktionæraktier den 18. maj 1993 eller som havde været hovedaktionæraktier inden for de seneste fem år forud for denne dato. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4, samt § 6 i den dagældende aktieavancebeskatningslov (lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992).
 • Næringsaktier, der ved et salg den 18. maj 1993 havde været omfattet af § 3 i den dagældende aktieavancebeskatningslov (lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.
 • Aktier i visse udenlandske finansielle selskaber, der ved et salg den 18. maj 1993 havde været omfattet af § 2 a i den dagældende aktieavancebeskatningslov (lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.
 • Aktier, erhvervet for lånte midler, der ved et salg den 18. maj 1993 havde været omfattet § 2 c i den dagældende aktieavancebeskatningslov (lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 4.

Hvordan foretages værdiansættelsen?

Hvis aktierne var børsnoterede den 19. maj 1993, anvendes børskursen den 19. maj 1993.

Se afsnit C.B.3.5.4.4 Aktier om værdiansættelse af unoterede aktier.

Se afsnit  C.B.2.17 Oversigt over kursværdier den 19. maj 1993, der indeholder en oversigt over kursværdierne pr. 19. maj 1993 for børsnoterede samt visse unoterede aktier og anparter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.