Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes aktier ved flytning fra Danmark?

C.B.2.14.2.1 Kort om fraflytterskat på aktier

I dette afsnit beskrives de overordnede principper om fraflytterskat på aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Det er kun personer som er omfattet af reglerne om fraflytterskat på aktier i aktieavancebeskatningsloven. Selskaber som enten er fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark omfattes derimod af reglerne i selskabsskatteloven, når deres skattepligt ophører.

Når personers skattepligt til Danmark ophører, skal deres aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, beskattes på stort set samme måde, som hvis aktierne og de andre værdipapirer var solgt på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører.

Reglerne om beskatning af personers aktier ved fraflytning går i hovedtræk ud på følgende:

  • Beskatningen sker på grundlag af aktiernes værdi på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører eller på det tidspunkt, hvor det skattemæssige hjemsted flyttes. Den beregnede skat af gevinst optjent under skattepligt til Danmark er i princippet endelig. Betaler aktionæren fraflytterskatten ved fraflytningen er skatten endelig, og der kan ikke ske omberegning, når aktionæren senere afstår aktierne.
  • Der kan ydes henstand med betaling af de beregnede skatter i det omfang gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet, men i visse tilfælde kan henstanden kun opnås mod sikkerhedsstillelse. Henstandsbeløbet forfalder i takt med udbytteudlodninger mv. og afståelser, hvis der i det land, som har beskatningsretten efter fraflytningen, er lavere beskatning end i Danmark.
  • Når personen flytter tilbage til Danmark, finder reglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 37, om indgangsværdier ved flytning til Danmark, anvendelse. De aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, og som stadig står på beholdningsoversigten, fordi personen har fået henstand med fraflytterskatten, og som personen stadig ejer når han/hun flytter tilbage til Danmark, skal have en ny fiktiv anskaffelsessum. Denne nye fiktive anskaffelsessum skal anvendes til beregning af gevinst og tab, når personen senere afstår aktierne. Til gengæld bortfalder henstandssaldoen ved tilbageflytningen.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.