Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Til hvem kan der overdrages aktier med succession? Til hvilke familiemedlemmer kan der overdrages aktier med succession?

C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for familieoverdragelse med succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • >Vurdering af betingelserne for succession i forbindelse med bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder <
 • Hvilke aktier kan overdrages med succession?
 • Hvilke personer kan succedere?
 • Betingelser
 • Virksomhedskravet
 • Koncernforhold
 • Undtagelser
 • Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Overdragelse ved succession betyder, at den, der erhverver en post aktier, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af aktierne.

Det medfører, at overdrageren ikke beskattes af sin aktieavance. > <

Modtageren skal anses for at have købt aktierne til samme pris, på samme tidspunkt, og i samme hensigt som overdrageren. >Beskatningen sker derfor i stedet hos modtageren, når denne afstår aktierne.< Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 2. 

Successionsreglerne indeholder en række betingelser til de aktier, som ønskes overdraget. Betingelserne er objektive, og bedømmelsen sker derfor ud fra en række konkrete krav.

I praksis kan navnlig kravet til selskabets virksomhed og formuesammensætning give anledning til tvivl. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1x,x nr. 3, jf. stk. 6.

Bemærk

Successionen omfatter alene gevinsten på aktierne og ikke afgiften eller skatten af en evt. gavex,x som ydes i forbindelse med overdragelsen.

De fleste betingelser for succession ved familieoverdragelse gælder også ved succession til en nær medarbejder eller til en tidligere ejer. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 35 og 35 A.

Se også

xSe også afsnitx

Vurdering af betingelserne for succession i forbindelse med bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Det fremgår af lov nr. 683 af 8. juni 2017, at der sker en nedsættelse af bo- og gaveafgiften med virkning fra 1. januar 2016. Ved vurderingen af, hvorvidt man er omfattet af nedsættelsen, skal betingelserne for succession i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34 være opfyldte. >Reglerne om den nedsatte bo- og gaveafgift, der blev indført med lov nr. 683 af 8. juni 2017, gælder alene til og med 2019, jf. lov nr. 1589 af 27. december 2019.<

For perioden fra 1. januar 2016 til 30. juni 2017 skal vurderingen af, hvorvidt betingelserne for succession er opfyldte, ske efter den tidligere ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34. Ved opgørelsen af, om et selskabs virksomhed i overvejende grad skal anses for at bestå af fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., jf. ABL § 34, finder ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 8. september 2015, anvendelse for perioden til og med den 30. juni 2017.

Hvilke aktier kan overdrages med succession?

Alle aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, kan som udgangspunkt overdrages med succession, hvis betingelserne er opfyldt.

Der kan overdrages med xsuccessionx i:

 • Aktier i aktieselskaber. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 2.
 • Anparter i anpartsselskaber. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 2.
 • Andelsbeviser. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 2.
 • Konvertible obligationer. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 3.

Investeringsforeningsbeviser er som udgangspunkt omfattet af reglerne om succession, når betingelserne xherforx er opfyldt. I praksis opfylder investeringsforeninger ikke betingelserne for xsuccessionx, fordi den primære virksomhed pr. definition er passiv >kapitalanbringelse<, og fordi investeringsforeningers handel med værdipapirer ikke er omfattet af næringsbegrebet. Se lov nr. 1413 af 21. december 2005, bemærkningerne til § 34, stk. 1.

Aktier og investeringsforeningsbeviser >omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 B eller 19 C, kan< ikke overdrages med succession. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 4.

Bemærk

Aktier, anparter, andelsbeviser mv. skal i forbindelse med succession i levende live altid behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Dette gælder, uanset om disse aktier mv. indgår i en personlig drevet virksomhed som tilsvarende overdrages ved succession. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 1x, 9x. pkt.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.3 Værdipapirer og skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven om værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Hvilke personer kan succedere?

Overdragelse med succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34 kan ske til:

 • Børn
 • Børnebørn
 • Søskende
 • Søskendes børn
 • Søskendes børnebørn
 • En samlever, efter visse betingelser.

Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles efter bestemmelsen med naturligt slægtskab.

Ved en samlever forstås i denne sammenhæng en personx,x som i de sidste to år før overdragelsen har haft fælles bopæl med overdrageren mv. Se BAL (boafgiftsloven) § 22, stk. 1x, litrax d.

Personkredsen er udtømmende. Det er derfor ikke muligt at overdrage med succession direkte til svigerbørn, en svoger eller en svigerinde. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 1. Personkredsen efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34 svarer til den personkreds, som en personlig ejet virksomhed kan overdrages til med succession. Se KSL (kildeskatteloven) § 33C, stk. 1.

Bemærk

Succession mellem ægtefæller er ikke omfattet af bestemmelsen. Overdragelse af aktier mellem ægtefæller sker med succession efter KSL (kildeskatteloven) § 26 B. Se KSL (kildeskatteloven) §§ 26 A, stk. 2. og 26 B.

Der kan ikke ske succession ved overdragelse til en ægtefællex,x som bor i udlandetx,x eller ved overdragelse som led i en bodeling, hvor den modtagende ægtefælle bor i udlandet. Se KSL (kildeskatteloven) § 27.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7.3 om succession mellem ægtefæller.

Skattepligt

Det er et krav, at successionen sker til en personx,x som er fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 3. På den måde bliver gevinsten ved senere salg af de overdragede aktier beskattet efter danske regler.

Hvis modtageren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, må succession kun finde sted, hvis aktierne efter overdragelsen indgår i en virksomhed, der er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1x,x nr. 4.

Hvis modtageren er skattepligtig til Danmark, men efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en fremmed stat, Færøerne eller Grønland må anses for hjemmehørende der, må succession kun skex,x hvis aktierne efter overdragelsen indgår i en virksomhedx,x som Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 3.

Betingelser

En række betingelser skal være opfyldt, før der kan ske overdragelse med succession. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1x,x nr. 2-4:

 1. Den enkelte aktieoverdragelse skal udgøre mindst 1 pct. af aktiex-x eller anpartskapitalen
 2. Aktierne må ikke være omfattet af> ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 B eller 19 C<
 3. Der må ikke konstateres et tab ved overdragelsen
 4. Selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå af passiv kapitalanbringelse.

Ad a. Minimumsgrænsen

Det er en betingelse for succession, at den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1x,x nr. 2.

En overdragelse til flere personer i sameje anses for en enkelt overdragelse. xEn samletx overdragelse til flere modtagere anses som flere overdragelser, som hver især skal opfylde kravet. Se lov nr. 1413 af 21. december 2005, bemærkningerne til § 34, stk. 1.

Ved overdragelse som gave fra ægtefæller til børn anses ægtefællerne for to selvstændige gavegivere. Se TfS 2000, 368 LSR.

Ad b. Investeringsselskaber

>Aktier og investeringsforeningsbeviser mv., som omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 B eller 19 C, kan ikke overdrages med succession.< Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1x,x nr. 4.

Ad c. Gevinstkravet

Hvis der ved aktieoverdragelsen konstateres et tab, kan modtageren ikke succedere i det, fordi der kun kan succederes i gevinst. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 4x,x jf. KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 3. Overdrageren kan i denne situation foretage et skattemæssigt tabsfradrag, som om der var tale om et salg til en tredjemand.

Ad d. Virksomhedskravet

Det er ikke muligt at overdrage aktier i et selskab med succession, hvis selskabets virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1x,x nr. 3, jf. stk. 6. Reglen er ændret ved lov nr. >683< af 8. juni 2017. Den pågældende ændring har virkning for overdragelser, der sker den 1. juli 2017 eller senere. Dog finder aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 8. september 2015, anvendelse for perioden til og med den 30. juni 2017, ved opgørelsen af, om et selskabs virksomhed i overvejende grad skal anses for at bestå af fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 som ændret ved § 2 i lov nr. >683< af 8. juni 2017.

Et selskab bliver i praksis omtalt som en pengetank, når aktiviteten i selskabet i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, dvs. fast ejendom, kontanter, værdipapirer el. lign., medmindre de pågældende aktiver indgår i virksomhedens aktive del. Opregningen i bestemmelsen afx,x hvilke aktiver der anses for pengetankaktiver, er ikke udtømmende. Aktiver, der må sidestilles med de udtrykkeligt nævnte aktiver (fast ejendom, kontanter og værdipapirer), medregnes således ved vurderingen af, om virksomheden i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse.

Besiddelse af fast ejendom, herunder også ubebyggede grunde og ejendomsprojekter, medregnes ved opgørelsen af, om reglen er opfyldt. Hvis en erhvervsvirksomhed erhverver en byggegrund med henblik på f.eks. at opføre et nyt domicil eller en driftsbygning på grunden, vil der dog ikke være tale om passiv kapitalanbringelse. Endvidere anses f.eks. et typehusfirmas midlertidige udlejning af nyopførte boliger bestemt for videresalg heller ikke som passiv kapitalanbringelse.

På tilsvarende måde kan kontanter og værdipapirer efter omstændighederne høre til virksomhedens aktive del. F.eks. skal en virksomheds kortfristede tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser normalt ikke medregnes som passive fordringer, og det vil typisk ikke være vanskeligt at udskille disse tilgodehavender fra en virksomheds øvrige (passive) fordringer.

En kontantbeholdning, der stammer fra forudbetalinger fra kunder, vil ligeledes efter omstændighederne kunne henføres til virksomhedens løbende (aktive) drift, hvis kontantbeholdningen f.eks. er bestemt til viderebetaling til virksomhedens underleverandører, der er direkte knyttet til kundeleverancen. Det vil være op til virksomheden at godtgøre denne sammenhæng. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at kontantbeholdningen kan siges at udgøre nødvendig driftskapital, herunder til betaling af kreditorer i almindelighed, eller påtænkes anvendt til investering i driften i øvrigt.

Bedømmelsen af, hvornår et selskab i overvejende grad driver virksomhed med passiv kapitalanbringelsex,x er objektiveret og fremgår ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6.

Vurderingen foretages ud fra selskabets indtægter (indtægtskriteriet) og selskabets regnskabsmæssige balance (aktivkriteriet).

Et selskab anses for at være en pengetankx,x hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

Indtægtskriteriet:

 • Hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, stammer fra passiv kapitalanbringelse. Indtægter er i denne sammenhæng defineret som den regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af øvrige regnskabsmæssige indtægter. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 1. pkt.

Aktivkriteriet:

 • Hvis handelsværdien af selskabets fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter stk. 1, nr. 3, skal anses for passiv kapitalanbringelse, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 1. pkt.
 • Hvis handelsværdien af selskabets fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter stk. 1, nr. 3, skal anses for passiv kapitalanbringelse, på tidspunktet for overdragelsen af aktierne, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 1. pkt.

Bemærk

Til og med den 31. december 2014 kan skatteyderen vælge at opgøre indtægts- og aktivkriteriet på grundlag af det seneste regnskabsår henholdsvis udgangen af det seneste regnskabsår i stedet for et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår.

Virksomhedskravet

Ved bedømmelsen af et selskab skal der sondres mellem indtægter og aktiver, som vedrører den aktive del af selskabets virksomhed, og de indtægter og aktiver som vedrører den passive del af selskabets virksomhed (passiv kapitalanbringelse).

I praksis kan sondringen give anledning til tvivl, når der er tale om aktiver, som ikke umiddelbart kan henføres til enten den aktive eller passive virksomhed. Se SKM2006.627.SR og SKM2007.106.SR.

For at mindske betydningen af udsving i selskabets resultater fra år til år skal bedømmelsen foretages som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår. Ved de seneste tre regnskabsår forstås de seneste tre regnskabsår, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor overdragelsen sker.

Hvis selskabet har eksisteret i mindre end tre år, sker bedømmelsen ud fra de år, selskabet har eksisteret. Se lov nr. 1413 af 21/12 2005, bemærkningerne til § 34, stk. 6.

Hvis selskabet er stiftet ved en skattefri omstrukturering af et tidligere selskab mv.x,x sker bedømmelsen ud fra de regnskabsårx,x det nye selskab har eksisteret. Se SKM2006.627.SR, hvor xSkatterådetx udtalte, at det var uden betydning, at et spaltet selskab var et finansielt selskab (pengetank) før spaltningen. Afgørende varx,x om de selskaber, der skulle overdrages, og som var opstået ved spaltningen, opfyldte virksomhedskravet.

Indtægter

Selskabets indtægter udgøres af den regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af summen af øvrige regnskabsførte indtægter. Moms og andre skatter og afgifter, der er direkte forbundet med omsætningenx,x skal ikke indgå.

De øvrige regnskabsførte indtægter kan fx være ekstraordinære indtægter i form af salgsavancer og opskrivninger eller finansielle indtægterx,x herunder selskabets renteindtægter, valutakursgevinster, realiserede kursgevinster på aktier og obligationer mv.

Selskabets skattepligtige indkomst indgår ikke i bedømmelsen, fordi årsregnskabet formodes at give det mest retvisende billede af selskabets indtægter. Det er dermed ikke afgørende, om kursgevinster og andre finansielle indtægter skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Bemærk

Ved bedømmelsen af indtægterne ses der udelukkende på indtægternex,x og der skal ikke tages hensyn til driftsomkostninger. Finansielle indtægter medregnes brutto og uden fradrag af evt. finansielle omkostninger.

Værdipapirer mv.

Passiv >kapitalanbringelse< omfatter alle værdipapirer og indeståender, herunder aktier, anparter, finansielle kontrakter, obligationer, investeringsforeningsbeviser mv. Se lov nr. 1413 af 21/12 2005, bemærkningerne til § 34, stk. 6. Bedømmelsen er dermed ikke begrænset til værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

En likvid pengebeholdning i et selskab bliver altid anset for passiv >kapitalanbringelse<, uanset den driftsmæssige tilknytning til selskabets virksomhed.

Eksempel

En større pengebeholdning, som stammede fra forudbetalinger fra kunder for tjenesteydelser, som et selskab skulle levere i senere regnskabsår, blev anset for passive aktiver. Ligningsrådet udtalte, at vurderingen efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x er en objektiv regel. Se SKM2003.458.LR.

Eksempel

Et indestående på et advokatfirmas klientkonti skulle medregnes som passive aktiver i det omfang, selskabet efter klientkontovedtægterne kunne råde over indeståendet. Se SKM2005.166.LR.

I relation hertil vil fordringer, der er modtaget som led i den sædvanlige drift, blive anset som en del af den aktive virksomhed i selskabet. Er fordringen derimod et pengeudlån, vil denne blive anset for en del af den passive virksomhed i selskabet. Dette gælder også udlån til koncernselskaber. Se SKM2012.728.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at der ved opgørelsen af aktiver kan ske eliminering af koncerninterne fordringer.

Se også

Se også

Værdiansættelse i forbindelse med aktivkriteriet

For at skabe et retvisende billede af selskabets aktiver skal handelsværdierne anvendes ved bedømmelsen efter aktivkriteriet.

Ved bedømmelsen kan der for visse aktiver tages udgangspunkt i >Skatteforvaltningens< hjælperegler, hvis der ikke foreligger et bedre grundlag til fastlæggelse af handelsværdien.

Eksempler på værdiansættelse i praksis. Se SKM2006.627.SR og SKM2007.106.SR.

I selskabets samlede aktiver skal også indgå eventuel oparbejdet (ikke bogført) goodwill. Se SKM2007.625.LSR. I det omfang goodwill vedrører selskabets drift, anses goodwill som en del af selskabets aktive virksomhed.

Se også

>Se også afsnit<

 • C.C.6.4.1.2 om værdiansættelse af goodwill.
 • C.B.3.5.4.4 om værdiansættelse af aktier og anparter.
 • C.B.3.5.4.3 om værdiansættelse af fast ejendom.

Koncernforhold

Et holdingselskabs primære og ofte eneste aktivitet er at eje aktier i et eller flere datterselskaber. Derfor er succession ved overdragelse af aktierne i et holdingselskab som udgangspunkt ikke muligt, fordi selskabet i overvejende grad driver virksomhed i form af passiv >kapitalanbringelse< ved udelukkende at eje finansielle aktiver i form af datterselskabsaktier.

For at succession af aktierne i holdingselskaber alligevel kan ske, er der fastsat følgende:

 1. Konsolideringsreglen af datterselskaber
 2. Eliminering af koncernintern udlejning af fast ejendom.

Reglerne præcisererx,x hvordan bedømmelsen efter indtægtskriteriet og aktivkriteriet skal ske i koncernforhold. Derved åbnes der mulighed for succession ved overdragelse af aktierne i et holdingselskab.

Ad a. Konsolideringsreglen af datterselskaber

Ved bedømmelsen af, om et holdingselskabs indtægter fra >passiv kapitalanbringelse< udgør mindst 50 pct. af de samlede indtægter, skal der ses bort fra afkastet fra datterselskaber. I stedet medregnes den andel af datterselskabets indtægter, der svarer til ejerforholdet, ved opgørelse af holdingselskabets indtægter (konsolidering). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 4. pkt.

Ved datterselskaber forstås selskaber, hvori holdingselskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 3. pkt.

Tilsvarende gælder, at handelsværdien af aktierne i datterselskabet ikke skal medregnes ved opgørelsen af holdingselskabets aktiver. I stedet regnes den andel af datterselskabets aktiver, der svarer til ejerforholdetx,x ved opgørelse af handelsværdien af holdingselskabets aktiver.

Bedømmelsen af, om holdingselskabets virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelsex,x foretages for holdingselskabet og datterselskabet under ét. > <

Eksempler på anvendelse af konsolideringsreglen i praksis. Se SKM2003.458.LR og SKM2007.106.SR.

Ad b. Eliminering af koncernintern udlejning af fast ejendom

Ved udlejning af fast ejendom mellem koncernselskaber skal der betales en markedsleje til det selskabx,x som ejer ejendommen.

For at sikre, at aktierne i et holdingselskab kan overdrages ved succession på trods af sådanne lejeindtægter, er der fastsat følgende:

 • Ved bedømmelsen af holdingselskabets indtægter skal der ses bort fra indkomst fra udlejning af fast ejendom mellem holdingselskabet og dets datterselskaber eller ved udlejning mellem datterselskaber. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 5. pkt. Sådanne lejeindtægter skal ved bedømmelsen hverken regnes med til den aktive eller den passive del af virksomheden.
 • Fast ejendom, som udlejes mellem holdingselskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaberx,x anses ikke for en udlejningsejendom i relation til bedømmelsen af aktiverne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 6. pkt. Værdien af den udlejede ejendom skal derfor regnes med i den aktive del af selskabets virksomhed.

Reglerne medfører, at det ikke er afgørende, hvor i en koncern en driftsejendom rent ejerskabsmæssigt er placeret. Et ejendomsselskab kan herefter etableres i koncernen, uden at lejeindtægterne på tværs i koncernen og værdien af ejendommen forhindrer muligheden for succession af aktierne i holdingselskabet.

Fast ejendom skal indgå i driften

Det er et krav, at lejeren anvender ejendommen i driften, for at værdien af denne skal medregnes i den aktive del af selskabets virksomhed efter bestemmelsen. En ejendom anses for anvendt i lejers drift, hvis den anvendes som domicilejendom til produktion eller lignende.

Ejendomme, som lejer videreudlejer til tredjemand, anses derimod ikke for anvendt i lejers drift. Hvis en ejendom delvis anvendes af lejer i driften, og en del videreudlejes til tredjemand, så skal den del af ejendommen, der anvendes i driftenx,x regnes med til den aktive del af virksomheden, mens den del, der videreudlejes, anses for en udlejningsejendom. Se lov nr. 1413 af 21/12 2005, bemærkningerne til § 34, stk. 6.

Undtagelser

I en række tilfælde er det muligt at overdrage aktier med succession, uden at alle betingelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34 er opfyldt.

Undtagelserne gælder:

 1. Andelsbeviser
 2. Næringsaktier
 3. Aktier i selskaber, som er næringsdrivende med køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed
 4. Udlejning af landbrugsejendomme mv.

Ad a. Andelsbeviser

Andele i foreninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 1 og 4x,x kan overdrages med succession, uanset om der overdrages >mindre end< 1 pct. af aktiekapitalen i foreningen, og uanset om foreningen i overvejende grad har karakter af passiv >kapitalanbringelse<. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5x,x 1. pkt.

Andele omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18 anses heller ikke som værdipapirer ved bedømmelsen af, om et selskab i overvejende grad har karakter af passiv >kapitalanbringelse<. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6x,x 2. pkt. Denne type andele anses derimod for at være en del af den aktive virksomhed i selskabet.

Se også

Se også afsnit C.B.2.8 Andelsbeviser om beviser i andelsforeninger.

Ad b. Næringsaktier

Næringsaktier kan overdrages med succession, uanset om der overdrages >mindre end< 1 pct. af aktiekapitalen i selskabet, og uanset om selskabet i overvejende grad har karakter af passiv >kapitalanbringelse<. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5x,x 1. pkt.

Hvis næringsaktier overdrages med succession, beholder de deres status som næringsaktier, fordi modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, uanset hvornår modtageren >afstår< aktierne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 2x,x 3. pkt. Dvs. at modtageren bliver beskattet efter næringsreglerne ved et senere salg.

Se også

Se også afsnit C.B.2.4 Næringsaktier om næringsaktier.

Ad c. Aktier i selskaber >mv.<, som er næringsdrivende med køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed.

Betingelsen om passiv >kapitalanbringelse< gælder ikke for overdragelse med succession af aktier i selskaber >mv.<, som er næringsdrivende med køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed og er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende for udenlandske selskaber. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5x,x 2. pkt.

Grunden til undtagelsen er, at selve virksomheden i denne type selskaber er handel med aktier og værdipapirer mv. >Den pågældende undtagelse sikrer, at <der ikke tale om passiv >kapitalanbringelse<, uanset at selskabernes aktiver i langt overvejende grad vil være værdipapirer.

Det er fortsat et krav, at overdragelsen udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen.

Bemærk

Et selskab, som er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, er ikke tilsvarende undtaget fra at opfylde kravene i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34. Se SKM2004.176.LR.

For udenlandske selskaber, som ikke er hjemmehørende i et EU-land eller EØS-land, er det en betingelse, at selskabet er hjemmehørende i et land, som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, anden international overenskomst eller konvention eller administrativt indgået aftale om bistand i skattesager udveksler oplysninger med de danske skattemyndigheder, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5, 3. pkt.

Se også

>Se også afsnit<

 • C.B.1.4 om KGL (kursgevinstloven) § 13 og 19 omkring finansieringsvirksomhed
 • C.B.2.4 om handelsnæring for selskaber.

Ad d. Udlejning af landbrugsejendomme mv.

Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses ikke som passiv kapitalanbringelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6.

>Det bemærkes i denne forbindelse, at den lovændring, hvorved ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pk., blev ændret fra "Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som passiv kapitalanbringelse" til "Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke som passiv kapitalanbringelse", trådte i kraft 1. januar 2018 og har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6, jf. lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 22, stk. 1 og 12, som senest ændret ved lov nr. 1729 af 27. december 2018.<

> <

Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik

Ved lov nr. 763 af 14. december 1988 blev reglerne om familiesuccession på aktier indført i den daværende ABL § 11. Reglerne for succession til nære medarbejdere blev indsat ved lov nr. 394 af 6. juni 2002 i den daværende aktieavancebeskatningslov § 11 A. Reglerne for succession til tidligere ejere blev indsat i § 35 A ved lov nr. 532 af 17. juni 2008.

Reglerne om succession på aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven fremgår efter den gældende lov af ABL § 34-35A.

Formålet med reglerne er at sikre, at overdragelse af en virksomhed i selskabsform kan ske uden en stor likviditets- og finansieringsbelastning, når der overdrages til en nærmere xfastsatx personkreds. Successionen medfører, at der ikke skal betales aktieavanceskat i forbindelse med overdragelsen af aktierne, og at der derfor fx ikke skal tages midler ud af selskabet til at betale avanceskatten.

> <

Historikskema

>Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:<

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven
>84 af 30. januar 2019< >Henvisning til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 erstattes med henvisning til ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 B eller 19 C.< >§ 34, stk. 1, nr. 4<
>688 af 8. juni 2017< >Ændring som følge af den nye ejendomsvurderingslov.< >§ 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.<

>683< af 8. juni 2017

Ændring af pengetankreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34

§ 34

1380 af 28. december 2011

Procentgrænsen for finansielle aktiver og finansielle indtægter nedsat fra 75 pct. til 50 pct. 

§ 34, stk. 6

532 af 17. juni 2008

Ophævelse af et krav om status af hovedaktionæraktier, og ændring af kravet om overdragelse af 15 pct. af stemmeværdien til 1 pct. af aktie eller anpartskapitalen.

 > <

§ 34

1580 af 20. december 2006

Ændring af procentgrænsen fra mindst 50 pct. til mindst 75 pct. i relation til virksomhedskravet.

§ 34, stk. 6

406 af >8<. maj 2006

Præcisering af hvilke ejendomme, der ikke skal anses for udlejningsejendomme.

§ 34, stk. 1

1413 af 21. december 2005

Ny aktieavancebeskatningslov. Reglerne om succession, som hidtil stod i § 11-11a, er indsat i §§ 34-35.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2020.24.LSR

Klageren havde anmodet Skatterådet om bindende svar på, om rådet kunne bekræfte, at klagerens selskabs investering i en ejerandel i et personselskab, der drev virksomhed med investering i solcelleanlæg i forskellige lande, ikke kunne anses for finansielle aktiver i henhold til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.

Skatterådet besvarende spørgsmålet benægtende.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar.

Rettens flertal anførte, at selskabet ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæggene, men alene oppebar et afkast af investeringen. Aktiviteten var derfor ikke en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men udgjorde derimod en passiv kapitalanbringelse i henhold til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. Et retsmedlem fandt, at investeringen i solcelleanlæggene ikke var passiv kapitalanbringelse og stemte for at ændre det bindende svar. Succession nægtet.

Afgørelsen stadfæster SKM2018.459.SR.

SKM2007.625.LSR

En læge ansås for berettiget til fradrag for ophørspension efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, i forbindelse med afhændelse af en udlejningsvirksomhed, idet værdien af ikke bogført goodwill i lægevirksomheden kunne medregnes ved vurderingen af, om værdien af den afhændede virksomhed udgjorde mindre end 50 pct. af de samlede aktiver.

Reglen i PBL (pensionsbeskatningsloven) §15 A, stk. 4, svarer til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6.  

TfS 2000, 368 LSR

Ved gaver ydet fra ægtefælle til børn anses ægtefællerne for to selvstændige gavegivere. Der kunne derfor ikke ske sammenlægning af to ægtefællers gaver i form af aktier ved vurderingen af, om der kunne ske succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11 (dagældende) i forbindelse med beregning af gaveafgift. Det dagældende krav om overdragelse af mindst 15 pct. af stemmerværdien i den enkelte overdragelse var efterfølgende ikke opfyldt for den ene ægtefælles gave. Succession nægtet.

 

Skatterådet / Ligningsrådet

>SKM2021.250.SR<

>Sagen omhandlede, om en udlejningsejendom, der fungerede som et kontorhotel, var et pengetankaktiv (passiv kapitalanbringelse) eller et erhvervsaktiv i forhold til aktieavancebeskatningslovens § 34.

Skatterådet fandt, at de i sagen omhandlede ejendomme primært havde karakter af at være udlejningsejendomme, idet indtægterne hovedsageligt stammede fra udlejningsaktiviteten. Endvidere fandt Skatterådet, at alle udlejningsejendomme med ganske få konkrete undtagelser skal betragtes som passiv kapitalanbringelse i forhold til pengetankreglen, samt at kontorhoteldrift ikke var omfattet af disse få konkrete undtagelser.<

>Skatterådets bindende svar er påklaget efter afslutningen af redaktionen af Den juridiske vejledning 2021-2.<

>SKM2021.193.SR<

>Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om et solcelleanlæg, der blev anvendt til energiproduktion, og som efter en omstrukturering indirekte var ejet af A via det nystiftede selskab H1, skulle kvalificeres som passiv kapitalanbringelse efter pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34. 

Ud fra den foreliggende praksis på området og efter en konkret vurdering af oplysningerne kunne det bekræftes, at solcelleanlægget ikke skulle anses som passiv kapitalanbringelse efter pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34.<

 
>SKM2021.92.SR<

>Skatterådet fandt bl.a., at der kunne ske overdragelse af en andel af driftsaktiviteten i H1 og aktier i datterselskaberne til spørger med skattemæssig succession efter kildeskatteloven § 33 C og aktieavancebeskatningslovens § 34. Det medførte, at spørger ville indtræde i overdragerens skattemæssige stilling. <

 

>SKM2020.550.SR<

>Skatterådet fandt, at virksomhed bestående i at eje udlejningsejendomme samt ejendomme, der var under opførsel med henblik på udlejning til beboelse, skulle anses for for passiv kapitalanbringelse (pengetankaktiver), jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.<  

>SKM2020.425.SR<

>Spørger ønskede at få bekræftet, at bortforpagtning af skovejendomme beliggende i Sverige var omfattet af undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 3. 

Skatterådet bekræftede spørgsmålet med den begrundelse, at det var en forudsætning, at skovejendommen i Sverige efter en vurdering efter ejendomsvurderingsloven kunne sidestilles med en skovejendom, der havde været beliggende i Danmark.<

 

SKM2020.52.SR

I sagen ønskedes det bekræftet, at de solcelleanlæg og vindmøller, der danner grundlag for et ApS’ elproduktionsvirksomhed, ikke skulle kvalificeres som passiv kapitalanbringelse ved vurderingen af successionsbetingelserne for overdragelse af ejerandele i holdingselskabet, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.

Skatterådet fandt, at solcelleanlægget og vindmøller var omfattet af begrebet "fast ejendom e.lig." og derfor som udgangspunkt var en passiv kapitalanbringelse. Vedrørende solcelleanlægget fandt Skatterådet, at der var tale om et aktivt aktiv, henset til det oplyste om aktivet. Andelene i vindmøller var et passivt aktiv ud fra en konkret vurdering.

 

SKM2019.162.SR

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at A umiddelbart efter spaltningen af G1 kunne overdrage nom. 11.250 B-anparter i G12 til sit barn1 og 11.250 B-anparter i G12 til sit barn2 efter reglerne om skattemæssig succession i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.

 

SKM2019.163.SR

Skatterådet kunne bl.a. bekræfte, at B umiddelbart efter spaltningen af G1 kunne overdrage nom. 11.250 B-anparter i G12 til sit stedbarn barn1 og 11.250 B-anparter i G12 til sit stedbarn barn2 efter reglerne om skattemæssig succession i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34.

 

SKM2018.113.SR

Skatterådet bekræftede, at driftsmidler, hvor ejendomsretten var hos leasingselskabet, havde leasingselskabet afskrivningsretten til. Driftsmidlerne omfattet af leasingaftalen ville ved en overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34 ikke skulle anses som en passiv kapitalanbringelse, da driftsmidlerne ikke kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter eller værdipapirer. Hvad driftsmidlerne blev anvendt til var herefter irrelevant.

SKM2018.319.SR

Skatterådet afviste at tage stilling til spørgsmålet om succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34, da det ikke var muligt at foretage en konkret vurdering.

SKM2016.233.SR

Skatterådet bekræftede, at to landbrugsejendomme i deres helhed skule medregnes ved opgørelsen af den aktive virksomhed efter § 34, stk. 1, nr. 3, i aktieavancebeskatningsloven.

Skatterådet bekræftede endvidere, at der ved målingen af, om der kan succederes i en aktieavance, jf. § 34, stk. 6, 1. punktum i aktieavancebeskatningsloven, kun skulle tages hensyn til handelsværdien af aktiverne ved selve salget af aktierne, når overdragelsen sker i selskabets første regnskabsår, såfremt overdragelsen af aktierne eller anparterne i selskabet med successionen sker i umiddelbar forlængelse af virksomhedsomdannelsen.

SKM2015.577.SR

Spørger ønskede afkræftet, at et parkeringshus, som både udlejes på timebasis og via abonnement i længere tid, anses for en udlejningsejendom i henhold til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6. Det kunne afkræftes i den konkrete sag.

SKM2014.672.SR

Skatterådet bekræftede, at igangværende arbejder for fremmed regning kan indgå med sin bruttoværdi i opgørelsen efter aktivkriteriet i pengetankreglen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6.

SKM2014.261.SR Et holdingselskab A Holding ApS havde fra en uafhængig tredjemand erhvervet samtlige aktier i et andet selskab B A/S, der drev virksomhed med udlejning af en bestemt type driftsmidler. En betydelig del af udlejningsdriftsmidlerne var finansielt leasede driftsmidler, der var ejet af en ekstern leasinggiver. Skatterådet fandt, at indtægterne af B A/S' finansielt leasede driftsmidler ikke skulle indgå i opgørelsen af indtægten fra finansielle aktiver, (dvs. ikke indgå i tælleren) i forbindelse med opgørelsen af, om 50-procent-indkomstgrænsen var overskredet, da indtægten fra de finansielt leasede driftsmidler ikke stammede fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer, kontanter eller lignende. Derimod kunne leasede driftsmidler ikke anses som en del af "handelsværdien af selskabets samlede aktiver", da B A/S ikke ejede de leasede driftsmidler. Skatterådet udtalte desuden, at det er handelsværdien af de enkelte aktiver, der skal indgå i den opgørelse, der skal lægges til grund for beregningen af den finansielle brøk efter aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6. Goodwill og andre ikke-bogførte immaterielle aktiver medregnes til bruttoværdien, dvs. værdien med tillæg af udskudt skat.
SKM2012.728.SR Spørger påtænkte at overdrage det øverste moderselskab i koncernen til sine børn med succession efter aktieavancebeskatningsloven § 34. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved opgørelsen af aktiver kan ske eliminering af koncerninterne fordringer. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at spørger kan undlade at indregne værdien af ubebyggede grunde, som ikke udlejes på tidspunktet for overdragelsen med succession. Skatterådet kunne desuden bekræfte, at spørger kan undlade at indregne værdien af igangværende ejendomsprojekter, såfremt der på overdragelsestidspunket ikke er indgået en kontrakt om udlejning. 

SKM2007.106.SR

Skatterådet tiltrådte, at overdragelse af 19,5 pct. af aktierne i et selskab kunne ske ved succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34. Selskabet var stiftet ved en skattefri aktieombytning. Ved bedømmelsen anvendtes kun tallene fra de to regnskabsår hvori selskabet havde eksisteret. En forholdsmæssig andel af datterselskabernes indtægter og aktiver blev medregnet for begge regnskabsår. Derudover blev et momskrav som var opstået ved varesalg ikke anset som en passiv pengeanbringelse, idet den relaterede sig til virksomhedens driftsside. Succession tilladt.

SKM2007.106.SR er ikke udtryk for, at der kan ske eliminering af koncerninterne fordringer. Se SKM2012.728.SR

SKM2006.627.SR

Skatterådet tiltrådte i sagen, at en række nystiftede selskaber som ville opstå i forbindelse med spaltning af et holdingselskab alle kunne overdrages med succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11 (dagældende). Selskaberne ville ikke overstige den dagældende grænse på 50 pct. Skatterådet udtalte, at det ikke kunne tillægges betydning, om holdingselskabet var et finansielt selskab før spaltningen. Der blev ved værdiansættelsen anvendt regnskabsmæssige værdier, og den offentlige ejendomsvurdering for så vidt angår fast ejendom. Succession tilladt.

Nystiftede selskaber

SKM2005.166.LR

En advokat påtænkte at overdrage halvdelen af anparterne i et selskab til en nær medarbejder efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11 A (dagældende). Spørgsmålet var, om likvide midler på selskabets klientkonto skulle anses for passiv pengeanbringelse. Ligningsrådet fandt, at kun de midler som kunne hæves efter klientkontovedtægten, herunder eventuelle forudbetalinger på honorar, skulle anses for likvide midler i henhold til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11, stk. 9. (dagældende). Succession tilladt.

Nær medarbejder

SKM2004.176.LR

Sagen vedrørte overdragelse med succession af anparterne i et selskab, som var næringsdrivende med køb og salg af ejendomme. Den gennemsnitlige indtjening fra passiv kapitalanbringelse (herunder udlejning af næringsejendomme) udgjorde ca. 94 pct. Rådgiver anførte, at selskaber med næringsvirksomhed burde sidestilles med traditionel erhvervsvirksomhed. Ligningsrådet og skattestyrelsen anførte, at det afgørende er, hvorvidt der er tale om indtægter fra udlejning af fast ejendom, og da størstedelen af selskabets indtægter stammede herfra, kunne betingelserne for at succedere ikke være opfyldt efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11, stk. 9. (dagældende). Succession nægtet.

 

SKM2003.458.LR

Sagen vedrørte overdragelse af aktierne i et holdingselskab med succession. Datterselskabet drev virksomhed med organisering og afvikling af kongresser for virksomheder og organisationer. Datterselskabet havde som følge af væsentlige forudbetalinger fra kunderne en stor likvid beholdning, som skulle anvendes til driften i senere regnskabsår. Ligningsrådet udtalte, at ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11, stk. 9. (dagældende) indeholdt en objektiv regel for vurderingen af selskabets virksomhed. Ligningsrådet fandt efterfølgende, at likvide midler altid skulle anses for passive pengeanbringelser i relation til aktiverne, uanset ophavet til disse eller hvad de i øvrigt skulle benyttes til. Efterfølgende kunne der ikke ske overdragelse med succession efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 11, stk. 9. (dagældende). Succession nægtet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.