Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår skal der ske beskatning af fordringer ved flytning fra Danmark?

C.B.1.9.2.3 Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning?

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke fordringer og kontrakter, der skal beskattes ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beholdning med kursværdi på 100.000 kr. eller mere
  • Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning

Regel

I de tilfælde, hvor der indtræder skattepligt efter KGL (kursgevinstloven) § 37, beskattes gevinst eller tab som udgangspunkt efter reglerne i kursgevinstloven.

Beholdning med kursværdi på 100.000 kr. eller mere

Der skal kun ske beskatning ved fraflytning, hvis den samlede kursværdi af personens fordringer og kontrakter er på 100.000 kr. eller mere.

For ægtefæller gælder grænsen på 100.000 kr. for hver ægtefælle. Hvis personens beholdning er mindre end 100.000 kr., kan den uudnyttede del ikke overføres til ægtefællen.

Fordringer, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som var blåstemplede efter de hidtil gældende regler i KGL (kursgevinstloven) §§ 14 og 38, skal også indgå ved opgørelsen af kursværdien af beholdningen, selv om fordringerne kan afstås skattefrit, og derfor ikke skal fraflytterbeskattes.

Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning?

Reglerne om beskatning ved fraflytning finder anvendelse både på danske og udenlandske fordringer og kontrakter.

Reglerne omfatter de samme værdipapirer, som er omfattet af kursgevinstloven. Derimod omfatter reglerne om fraflytterbeskatning ikke gevinst og tab på gæld.

De fordringer og kontrakter, der skal beskattes, når der indtræder skattepligt som følge af ophør af skattepligt til Danmark, er fx. følgende:

Aftaler om køb og salg af aktier er omfattet af fraflytterbeskatning, uanset at aftalen efter KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 1, nr. 5, er fritaget fra særskilt beskatning efter reglerne for finansielle kontrakter, men i stedet skal beskattes sammen med de aktier, aftalen vedrører. Det gælder dog ikke køberetter til aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 28, stk. 4 eller 5. Se KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 6.

Reglen sikrer, at betingelserne for at være undtaget fra beskatning som finansiel kontrakt i KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 3, ikke kan omgås ved flytning fra Danmark og efterfølgende afvikling af kontrakten ved differenceafregning.

Fordringer erhvervet før den 27. januar 2010, som var blåstemplede efter de dagældende regler i KGL (kursgevinstloven) §§ 14 og 38, vil fortsat kunne afstås skattefrit, og skal derfor ikke fraflytterbeskattes.

Det er uden betydning for beskatningen ved fraflytning, om gevinst og tab på fordringen beskattes efter realisations- eller lagerprincippet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.