Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.1.4.1 Kredsen af skattepligtige personer og dødsboer - KGL § 12

Indhold

Dette afsnit beskriver kredsen af skattepligtige fysiske personer og dødsboer omfattet af kursgevinstlovens (KGL (kursgevinstloven)) regler for beskatning af fordringer og gæld for personer. 

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udenlandske personers fordringer og gæld med tilknytning til fast ejendom
 • Oversigt over lovændringer.

Se også

 • C.B.1.6 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer - KGL (kursgevinstloven) kapitel 5
 • C.B.1.2 om hvilke fordringer der er omfattet af KGL (kursgevinstloven) - KGL (kursgevinstloven) § 1
 • C.B.1.4.2 om gevinst og tab på fordringer
 • C.B.1.4.3 om gevinst og tab på gæld.

Regel

Kursgevinstlovens regler om beskatning af personers gevinst og tab på fordringer og gæld omfatter personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Se KGL (kursgevinstloven) § 12.

Reglerne omfatter såvel fuldt som begrænset skattepligtige.

Følgende fysiske personer og dødsboer er omfattet af reglerne i kursgevinstloven om gevinst og tab på fordringer og gæld:

 • Personer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter KSL (kildeskatteloven) § 1.
 • Dødsboer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 2.
 • Personer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter KSL (kildeskatteloven) § 2.
 • Dødsboer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 3, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2.

Udenlandske personers fordringer og gæld med tilknytning til fast ejendom

Hvis en person eller et dødsbo er begrænset skattepligtige som følge af ejerskab til fast ejendom i Danmark, omfatter den begrænsede skattepligtig også fordringer og gæld, der har tilknytning til den faste ejendom. Se KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5, og DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 3. Det gælder med virkning fra 1998.

Der vil fx indtræde beskatning, når begrænset skattepligtige personer og dødsboer foretager ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, der har pant i en fast ejendom beliggende her i landet.

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende fast ejendom, der er erhvervet eller påtaget før indkomståret 1998, kan værdien ved begyndelsen af indkomståret 1998 eller værdien pr. 31. december 1997 anvendes i stedet for anskaffelsessummen eller værdien ved forpligtelsens påtagelse. Se KGL (kursgevinstloven) § 42, stk. 11.

Oversigt over lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 12 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se nærmere om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1 Kursgevinstlovens systematik og indhold.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

407 af 1. juni 2005

Indsættelse af henvisning til KGL (kursgevinstloven) § 29 i bestemmelsen.

§ 5, nr. 3

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.