Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan man fradrage de faktiske rejseudgifter?

C.A.7.3.5 Fradrag for dokumenterede rejseudgifter

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag med faktisk dokumenterede rejseudgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Lønmodtagere kan i stedet for at få fradrag for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne vælge at fratrække de faktisk dokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi, som lønmodtageren har afholdt, fx udgifter til hotelovernatning, måltider mv.

Udgifterne skal ikke reduceres med sparet hjemmeforbrug. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7, 2. pkt., stk. 9, 2. pkt., og stk. 10.

En lønmodtager, der overnatter på rejsen fx i sin egen campingvogn og derfor ikke kan vise dokumentation for logiudgiften, kan afskrive efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der er anvendt til logi, jf. LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7, 6. pkt., modsætningsvist. Se om skattemæssige afskrivninger afsnit C.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibe.

Det er lønmodtageren, der skal dokumentere de rejseudgifter, der er afholdt. Se SKM2002.487.HR.

Hvis den skattefri rejsegodtgørelse, som arbejdsgiveren udbetaler med standardsatserne, er mindre end de dokumenterede afholdte rejseudgifter, kan lønmodtageren fratrække differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og den modtagne skattefrie rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

Hvis arbejdsgiveren kun dækker en del af rejseudgifterne som udlæg efter regning, fx kun ét ud af flere måltider, kan lønmodtageren fratrække de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning.

Hvis kun en del af rejseudgifterne til kost og småfornødenheder er dækket som udlæg efter regning, fx ét af flere måltider, og der er udbetalt en skattefri godtgørelse på indtil 25 pct. af kostsatsen, kan lønmodtageren fratrække de dokumenterede udgifter, som ikke er dækket efter regning. Fradraget kan dog ikke overstige differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og det refunderede beløb plus 25 pct. godtgørelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2002.487.HR

En direktør og hovedanpartshaver havde ikke ført sikkert bevis for, at han selv havde afholdt udgifter til kost og logi under udenlandsophold, eller at han havde refunderet selskabets udgift hertil.

Det var betydelige uregelmæssigheder i selskabets bogførings- og regnskabsforhold, som direktøren var ansvarlig for.

 

Byretsdomme

SKM2014.385.BR

Da der ikke var dokumentation for de foretagne rejser, ligesom det ikke var dokumenteret at arbejdsstederne var midlertidige, var lønmodtageren ikke berettiget til fradrag for kost og logi efter LL § 9 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.