Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.5 Beskatning af medarbejderen

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan og hvornår medarbejderen beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktiernes anskaffelsessum
  • Aktiernes anskaffelsestidspunkt/retserhvervelsestidspunkt
  • Uudnyttede købe- og tegningsretter
  • Samspillet med andre skatteregler
  • Genoptagelse af årsopgørelsen
  • Fraflytning.

Regel

Hovedprincippet i en medarbejderaktieordning efter LL (ligningsloven) § 7 H er, at der først skal ske beskatning, når de erhvervede aktier sælges.

Medarbejderen skal ikke medregne værdien ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det modtagne vederlag skal altså ikke beskattes som løn.

Først ved salget af de aktier, der modtages direkte eller erhverves på grundlag af de tildelte købe- og tegningsretter, skal der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, da LL (ligningsloven) § 7 H ikke indeholder en selvstændig beskatningshjemmel.

Se også

Se også afsnit C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. om beskatning af aktier efter aktieavancebeskatningsloven.

Aktiernes anskaffelsessum

Aktierne anses som udgangspunkt for anskaffet til den værdi, som medarbejderen betaler for aktien med beskattede midler. Hvis medarbejderen får udloddet aktierne uden betaling, er anskaffelsessummen 0 kr.

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel egenbetaling for købe- og tegningsretterne.

Aktiernes anskaffelsestidspunkt/retserhvervelsestidspunkt

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet på udnyttelsestidspunktet. Det er de samme principper som gælder i KGL (kursgevinstloven) § 33, stk. 1, sidste pkt.

Hvis medarbejderen har modtaget aktier og ikke købe- og tegningsretter, anses aktien for anskaffet på tildelingstidspunktet.

Uudnyttede købe- og tegningsretter

Hvis en tegningsret, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, udløber uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, jf. LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 5.

For køberetter følger det allerede af den gældende kursgevinstlov, at der ikke skal ske beskatning, hvis der ikke sker udnyttelse, jf. KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 3 (leveringskravet anses for opfyldt, selv om køberetten udløber uudnyttet).

Se også

Se også afsnit C.B.1.8 om KGL (kursgevinstloven) § 30.

Samspillet med andre skatteregler

Reglen i LL (ligningsloven) § 7 H går forud for reglerne i LL (ligningsloven) §§ 16 og 28 om beskatning som løn på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet og de hertil knyttede regler om fradragsret for selskabet, jf. SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Reglen i LL (ligningsloven) § 7 H skal ikke anvendes, hvis tildelingen af aktierne m.v. er omfattet af reglerne i LL (ligningsloven) § 7 A om generelle medarbejderaktieordninger.

Reglen i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a betyder, at modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter enten er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, LL (ligningsloven) § 7 H eller reglerne om beskatning på udnyttelses- eller retserhvervelsestidspunktet, se reglerne i LL (ligningsloven) § 16, SL (statsskatteloven) § 4 og LL (ligningsloven) § 28.

Det følger af LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 9, at i de tilfælde, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1-7, finder reglerne i LL (ligningsloven) § 16 eller LL (ligningsloven) § 28, jf. SL (statsskatteloven) § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 8 (differenceafregning af køberetter). LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1-7 skal ikke anvendes, hvis tildelingen af aktier mv. er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A.

Der er ikke noget til hinder for, at et selskab fx i samme år både etablerer en generel ordning omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, og yder aktier mv., der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H. Der er eksempelvis heller intet til hinder for, at den samme ansatte i samme år både modtager købe- eller tegningsretter for 10 pct. af årslønnen efter LL (ligningsloven) § 7 A og købe- eller tegningsretter for 10 pct. af årslønnen efter LL (ligningsloven) § 7 H. Altså kan den ansatte modtage købe- eller tegningsretter til en værdi svarende til 20 pct. af årslønnen.

Genoptagelse af årsopgørelsen

Hvis det efter retserhvervelsesåret bliver konstateret, at den foreslåede LL (ligningsloven) § 7 H alligevel ikke kan anvendes, og modtagne aktier, mv. derfor skal beskattes på retserhvervelsestidspunktet, skal årsopgørelsen for retserhvervelsesåret genoptages med henblik på beskatning af aktierne (som løn).

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget sin årsopgørelse med henblik på at få fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for den ordinære ligningsfrist på tre år med hjemmel i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26. Efter den ordinære frist vil genoptagelse kunne ske med hjemmel i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27.

Se også

Se også afsnit

Fraflytning

Det følger af LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 8, at reglerne i LL (ligningsloven) § 28 finder anvendelse for købe- og tegningsretter omfattet af reglerne i LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1-7, hvis den ansattes skattepligt her til landet ophører, jf. LL (ligningsloven) § 28, stk. 4 og 5.

Hvis skattepligten ophører og købe- og tegningsretterne dermed omfattes af LL (ligningsloven) § 28, indebærer det samtidig, at selskabet vil få fradragsret for udgiften til tildeling af købe- og tegningsretter efter reglerne i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.4.2 Selskabets fradragsret om selskabets fradragsret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.